อาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด
รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

ค้นหาโรงเรียน ::
ยังไม่รายงานข้อมูล รายงานข้อมูลแล้ว

ดอนเจดีย์

Image
อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านนเรศ
29 ตุลาคม 2563
วัดสระศรีเจริญ
29 ตุลาคม 2563
วัดราษฎรบำรุง
29 ตุลาคม 2563
วัดหนองหลอด
29 ตุลาคม 2563
บ้านทะเลบก
29 ตุลาคม 2563
บ้านสระหลวง
29 ตุลาคม 2563
Image
บ้านบ่อสำราญ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านหนองแขม
29 ตุลาคม 2563
บ้านหนองสานแตร
29 ตุลาคม 2563
Image

ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดชีธาราม
29 ตุลาคม 2563
บ้านหนองจิกรากข่า
29 ตุลาคม 2563
บ้านดงกะเชา
29 ตุลาคม 2563
Image
วัดหนองแจง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านหนองฝ้าย
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านสระกระโจม
29 ตุลาคม 2563
บ้านยมเบือ
29 ตุลาคม 2563
Image
บ้านหนองสลัดได
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านหัวเขา
29 ตุลาคม 2563
บ้านดอนกลาง
29 ตุลาคม 2563
บ้านห้วยม้าลอย
29 ตุลาคม 2563
บ้านโคกหม้อ
29 ตุลาคม 2563
วัดสระด่าน
29 ตุลาคม 2563
วัดบ้านกรวด
29 ตุลาคม 2563
Image
วัดท่ากุ่ม
ยังไม่รายงานข้อมูล

สองพี่น้อง

วัดศรีเฉลิมเขต
29 ตุลาคม 2563
วัดดอนมะนาว
29 ตุลาคม 2563
Image
วัดสองพี่น้อง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านโคกงูเห่า
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านบัวขาว
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านหนองวัลย์เปรียง
29 ตุลาคม 2563
วัดทุ่งคอก
29 ตุลาคม 2563
Image
วัดทุ่งเข็น
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดเทพพิทักษ์
29 ตุลาคม 2563
บ้านโป่ง
29 ตุลาคม 2563
วัดเนินพระปรางค์
29 ตุลาคม 2563
Image
วัดใหม่นพรัตน์
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านหัววัง
29 ตุลาคม 2563
บ้านหนองเฝ้า
29 ตุลาคม 2563
Image
บ้านหนองกระดี่
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านดอนตำลึง
29 ตุลาคม 2563
Image
วัดหัวกลับ
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดทับกระดาน
29 ตุลาคม 2563
Image
วัดเวฬุวัน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดหนองพันเทา
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดบางสาม
29 ตุลาคม 2563
วัดสำเภาทอง
29 ตุลาคม 2563
บ้านโคก 7 ลูก
29 ตุลาคม 2563
วัดใหม่บำรุงธรรม
29 ตุลาคม 2563
สองพี่น้อง
29 ตุลาคม 2563
Image
วัดไชยนาราษฎร์
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดท่าข้าม
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านไผ่ตาโม้
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดไผ่โรงวัว
ยังไม่รายงานข้อมูล
อนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)
29 ตุลาคม 2563
วัดท่าจัด
29 ตุลาคม 2563
Image
วัดใหม่พิบูลย์ผล
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดทองประดิษฐ์
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
29 ตุลาคม 2563
วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
29 ตุลาคม 2563
วัดสว่างอารมณ์
29 ตุลาคม 2563
วัดลาดประทุมทอง
29 ตุลาคม 2563
อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
29 ตุลาคม 2563
Image
วัดย่านซื่อ
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดไผ่ขาด
29 ตุลาคม 2563
วัดรางกร่าง
29 ตุลาคม 2563
วัดใหม่เพชรรัตน์
29 ตุลาคม 2563
บ้านหนองโพธิ์
29 ตุลาคม 2563
บ้านสะพังกร่าง
29 ตุลาคม 2563
อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
29 ตุลาคม 2563
บ้านหนองกระทู้
29 ตุลาคม 2563
บ้านหนองจิก
29 ตุลาคม 2563
Image
วัดพรสวรรค์
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดเขาพนมนาง
29 ตุลาคม 2563
Image
วัดดอนสงวน
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดหัวโพธิ์
29 ตุลาคม 2563
Image
บ้านประทุนทอง
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
29 ตุลาคม 2563
Image
วัดบางบอน
ยังไม่รายงานข้อมูล

อู่ทอง

วัดยางยี่แส
29 ตุลาคม 2563
Image
วัดสามัคคีธรรม
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดจันทราวาส
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
29 ตุลาคม 2563
บ้านเขาชานหมาก
29 ตุลาคม 2563
Image
วัดปทุมวนาราม
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านรางโพธิ์
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดโคกยายเกตุ
29 ตุลาคม 2563
พานิชชีวะอุปถัมภ์
29 ตุลาคม 2563
Image
วัดโภคาราม
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดคีรีรัตนาราม
29 ตุลาคม 2563
Image
วัดสระกร่างเจริญธรรม
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านเขากำแพง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดห้วยคู้สามัคคี
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านโป่งพรานอินทร์
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดจำปา
29 ตุลาคม 2563
Image
วัดโพธิ์เขียว
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดกกม่วง
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านสระบัวทอง
29 ตุลาคม 2563
บ้านทุ่งดินดำ
29 ตุลาคม 2563
วัดศรีสร้อยเพชร
29 ตุลาคม 2563
Image
บ้านหัวทำนบ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดกลางบ้านดอน
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดยางสว่างอารมณ์
29 ตุลาคม 2563
วัดเขาดีสลัก
29 ตุลาคม 2563
Image
วัดคีรีเจริญผล
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดโพธิ์ทองเจริญ
29 ตุลาคม 2563
Image
พลับพลาไชย
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านหนองกุฏิ
29 ตุลาคม 2563
วัดใหม่สิทธาวาส
29 ตุลาคม 2563
Image
บ้านดอนพุทรา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดสระพังลาน
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดดอนสุโข
29 ตุลาคม 2563
วัดนันทวัน
29 ตุลาคม 2563
Image
หรรษาสุจิตต์วิทยา 1
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดบ่อคู่
29 ตุลาคม 2563
วัดสระยายโสม
29 ตุลาคม 2563
Image
วัดใหม่ปทุมสูตร
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดคลองตัน
29 ตุลาคม 2563
Image
วัดหนองยายทรัพย์
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านห้วยหิน
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดหนองหลุม
29 ตุลาคม 2563
บ้านหนองแหน
29 ตุลาคม 2563
Image
วัดโคกสำโรง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดคอกวัว
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดคณฑี
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดบ้านหนองโอ่ง
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดปทุมสราวาส
29 ตุลาคม 2563
วัดเขาพระ
29 ตุลาคม 2563
วัดหนองตาสาม
29 ตุลาคม 2563
Image
วัดช่องลม
ยังไม่รายงานข้อมูล
อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
29 ตุลาคม 2563

รายชื่อโรงเรียนที่ไม่จัดอาหารกลางวันในวันนี้

โรงเรียน กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
วัดปทุมวนาราม ปิดโรงเรียนเพราะน้ำท่วม น้ำท่วมโรงเรียนจึงต้องปิดโรงเรียน 4 วันและจัดให้มีการเรียนการสอนชดเชยในวันที่ 31 ต.ค. และวันที่ 7 , 8 , 14 พ.ย 63 19 ตุลาคม 2563 22 พฤศจิกายน 2563 4
เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกข้อมูลอาหารกลางวัน