อาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด
รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

ค้นหาโรงเรียน ::
ยังไม่รายงานข้อมูล รายงานข้อมูลแล้ว

ดอนเจดีย์

Image
อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านนเรศ
3 มีนาคม 2564
Image
วัดสระศรีเจริญ
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดราษฎรบำรุง
3 มีนาคม 2564
Image
วัดหนองหลอด
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านทะเลบก
3 มีนาคม 2564
บ้านสระหลวง
3 มีนาคม 2564
บ้านบ่อสำราญ
3 มีนาคม 2564
บ้านหนองแขม
3 มีนาคม 2564
บ้านหนองสานแตร
3 มีนาคม 2564
Image

ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดชีธาราม
3 มีนาคม 2564
บ้านหนองจิกรากข่า
3 มีนาคม 2564
บ้านดงกะเชา
3 มีนาคม 2564
วัดหนองแจง
3 มีนาคม 2564
Image
บ้านหนองฝ้าย
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านสระกระโจม
3 มีนาคม 2564
Image
บ้านยมเบือ
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านหนองสลัดได
3 มีนาคม 2564
บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
3 มีนาคม 2564
บ้านหัวเขา
3 มีนาคม 2564
Image
บ้านดอนกลาง
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านห้วยม้าลอย
3 มีนาคม 2564
บ้านโคกหม้อ
3 มีนาคม 2564
วัดสระด่าน
3 มีนาคม 2564
วัดบ้านกรวด
3 มีนาคม 2564
Image
วัดท่ากุ่ม
ยังไม่รายงานข้อมูล

สองพี่น้อง

วัดศรีเฉลิมเขต
3 มีนาคม 2564
Image
วัดดอนมะนาว
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดสองพี่น้อง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านโคกงูเห่า
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านบัวขาว
3 มีนาคม 2564
Image
บ้านหนองวัลย์เปรียง
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดทุ่งคอก
3 มีนาคม 2564
วัดทุ่งเข็น
3 มีนาคม 2564
วัดเทพพิทักษ์
3 มีนาคม 2564
บ้านโป่ง
3 มีนาคม 2564
วัดเนินพระปรางค์
3 มีนาคม 2564
วัดใหม่นพรัตน์
3 มีนาคม 2564
บ้านหัววัง
3 มีนาคม 2564
บ้านหนองเฝ้า
3 มีนาคม 2564
บ้านหนองกระดี่
3 มีนาคม 2564
บ้านดอนตำลึง
3 มีนาคม 2564
Image
วัดหัวกลับ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดทับกระดาน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดเวฬุวัน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดหนองพันเทา
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดบางสาม
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดสำเภาทอง
3 มีนาคม 2564
บ้านโคก 7 ลูก
3 มีนาคม 2564
วัดใหม่บำรุงธรรม
3 มีนาคม 2564
สองพี่น้อง
3 มีนาคม 2564
Image
วัดไชยนาราษฎร์
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดท่าข้าม
3 มีนาคม 2564
Image
บ้านไผ่ตาโม้
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดไผ่โรงวัว
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
อนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์)
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดท่าจัด
3 มีนาคม 2564
Image
วัดใหม่พิบูลย์ผล
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดทองประดิษฐ์
3 มีนาคม 2564
Image
วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์)
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดสว่างอารมณ์
3 มีนาคม 2564
วัดลาดประทุมทอง
3 มีนาคม 2564
อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว
3 มีนาคม 2564
Image
วัดย่านซื่อ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดไผ่ขาด
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดรางกร่าง
3 มีนาคม 2564
วัดใหม่เพชรรัตน์
3 มีนาคม 2564
บ้านหนองโพธิ์
3 มีนาคม 2564
บ้านสะพังกร่าง
3 มีนาคม 2564
อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู
3 มีนาคม 2564
บ้านหนองกระทู้
3 มีนาคม 2564
บ้านหนองจิก
3 มีนาคม 2564
วัดพรสวรรค์
3 มีนาคม 2564
วัดเขาพนมนาง
3 มีนาคม 2564
Image
วัดดอนสงวน
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดหัวโพธิ์
3 มีนาคม 2564
บ้านประทุนทอง
3 มีนาคม 2564
วัดท่าไชย(ประชานุกูล)
3 มีนาคม 2564
Image
วัดบางบอน
ยังไม่รายงานข้อมูล

อู่ทอง

วัดยางยี่แส
3 มีนาคม 2564
Image
วัดสามัคคีธรรม
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดจันทราวาส
3 มีนาคม 2564
บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา)
3 มีนาคม 2564
บ้านเขาชานหมาก
3 มีนาคม 2564
Image
วัดปทุมวนาราม
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านรางโพธิ์
3 มีนาคม 2564
Image
วัดโคกยายเกตุ
ยังไม่รายงานข้อมูล
พานิชชีวะอุปถัมภ์
3 มีนาคม 2564
Image
วัดโภคาราม
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดคีรีรัตนาราม
3 มีนาคม 2564
Image
วัดสระกร่างเจริญธรรม
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
บ้านเขากำแพง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดห้วยคู้สามัคคี
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านโป่งพรานอินทร์
3 มีนาคม 2564
วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์)
3 มีนาคม 2564
วัดจำปา
3 มีนาคม 2564
Image
วัดโพธิ์เขียว
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดกกม่วง
3 มีนาคม 2564
Image
บ้านสระบัวทอง
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านทุ่งดินดำ
3 มีนาคม 2564
วัดศรีสร้อยเพชร
3 มีนาคม 2564
Image
บ้านหัวทำนบ
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดกลางบ้านดอน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดยางสว่างอารมณ์
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดเขาดีสลัก
3 มีนาคม 2564
Image
วัดคีรีเจริญผล
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดโพธิ์ทองเจริญ
3 มีนาคม 2564
Image
พลับพลาไชย
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านหนองกุฏิ
3 มีนาคม 2564
วัดใหม่สิทธาวาส
3 มีนาคม 2564
บ้านดอนพุทรา
3 มีนาคม 2564
Image
วัดสระพังลาน
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดดอนสุโข
3 มีนาคม 2564
วัดนันทวัน
3 มีนาคม 2564
Image
หรรษาสุจิตต์วิทยา 1
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดบ่อคู่
3 มีนาคม 2564
วัดสระยายโสม
3 มีนาคม 2564
วัดใหม่ปทุมสูตร
3 มีนาคม 2564
วัดคลองตัน
3 มีนาคม 2564
วัดหนองยายทรัพย์
3 มีนาคม 2564
Image
บ้านห้วยหิน
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดหนองหลุม
ยังไม่รายงานข้อมูล
บ้านหนองแหน
3 มีนาคม 2564
Image
วัดโคกสำโรง
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดคอกวัว
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดคณฑี
3 มีนาคม 2564
Image
วัดบ้านหนองโอ่ง
ยังไม่รายงานข้อมูล
วัดปทุมสราวาส
3 มีนาคม 2564
วัดเขาพระ
3 มีนาคม 2564
Image
วัดหนองตาสาม
ยังไม่รายงานข้อมูล
Image
วัดช่องลม
ยังไม่รายงานข้อมูล
อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร
3 มีนาคม 2564

รายชื่อโรงเรียนที่ไม่จัดอาหารกลางวันในวันนี้

โรงเรียน กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
เข้าสู่ระบบเพื่อบันทึกข้อมูลอาหารกลางวัน