รายงานอาหารกลางวัน : สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 อาหารกลางวัน : วัดทับกระดาน

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

บันทึกข้อมูลเมื่อ 03-11-2563
รายการอาหาร
1.ข้าวไก่ทอด
2.น้พอซุป
3.กล้วยบวชชี

สารอาหาร
1.ครบ 5 หมู่
2.
3.
ประมวลภาพ

หน้าแรก