รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

สถิติการายงานข้อมูลอาหารกลางวัน

ประจำ ปี 2562
ที่ โรงเรียน จำนวนครั้งที่รายงาน
1 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 208
2 บ้านนเรศ 195
3 วัดสระศรีเจริญ 186
4 วัดราษฎรบำรุง 195
5 วัดหนองหลอด 191
6 บ้านทะเลบก 200
7 บ้านสระหลวง 153
8 บ้านบ่อสำราญ 200
9 บ้านหนองแขม 180
10 บ้านหนองสานแตร 132
11 0
12 วัดชีธาราม 204
13 บ้านหนองจิกรากข่า 221
14 บ้านดงกะเชา 185
15 วัดหนองแจง 226
16 บ้านหนองฝ้าย 216
17 บ้านสระกระโจม 197
18 บ้านยมเบือ 197
19 บ้านหนองสลัดได 167
20 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 195
21 บ้านหัวเขา 96
22 บ้านดอนกลาง 203
23 บ้านห้วยม้าลอย 207
24 บ้านโคกหม้อ 201
25 วัดสระด่าน 130
26 วัดบ้านกรวด 203
27 วัดท่ากุ่ม 206
28 วัดศรีเฉลิมเขต 201
29 วัดดอนมะนาว 216
30 วัดสองพี่น้อง 126
31 บ้านโคกงูเห่า 201
32 บ้านบัวขาว 177
33 บ้านหนองวัลย์เปรียง 97
34 วัดทุ่งคอก 222
35 วัดทุ่งเข็น 93
36 วัดเทพพิทักษ์ 208
37 บ้านโป่ง 163
38 วัดเนินพระปรางค์ 220
39 วัดใหม่นพรัตน์ 166
40 บ้านหัววัง 187
41 บ้านหนองเฝ้า 202
42 บ้านหนองกระดี่ 66
43 บ้านดอนตำลึง 199
44 วัดหัวกลับ 80
45 วัดทับกระดาน 195
46 วัดเวฬุวัน 119
47 วัดหนองพันเทา 173
48 วัดบางสาม 110
49 วัดสำเภาทอง 173
50 บ้านโคก 7 ลูก 215
51 วัดใหม่บำรุงธรรม 222
52 สองพี่น้อง 155
53 วัดไชยนาราษฎร์ 208
54 วัดท่าข้าม 19
55 บ้านไผ่ตาโม้ 129
56 วัดไผ่โรงวัว 199
57 อนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) 160
58 วัดท่าจัด 199
59 วัดใหม่พิบูลย์ผล 69
60 วัดทองประดิษฐ์ 190
61 วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) 156
62 วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) 51
63 วัดสว่างอารมณ์ 102
64 วัดลาดประทุมทอง 203
65 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 214
66 วัดย่านซื่อ 191
67 วัดไผ่ขาด 201
68 วัดรางกร่าง 195
69 วัดใหม่เพชรรัตน์ 183
70 บ้านหนองโพธิ์ 210
71 บ้านสะพังกร่าง 202
72 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 174
73 บ้านหนองกระทู้ 201
74 บ้านหนองจิก 199
75 วัดพรสวรรค์ 181
76 วัดเขาพนมนาง 181
77 วัดดอนสงวน 193
78 วัดหัวโพธิ์ 203
79 บ้านประทุนทอง 212
80 วัดท่าไชย(ประชานุกูล) 128
81 วัดบางบอน 42
82 วัดยางยี่แส 204
83 วัดสามัคคีธรรม 326
84 วัดจันทราวาส 190
85 บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา) 211
86 บ้านเขาชานหมาก 133
87 วัดปทุมวนาราม 65
88 บ้านรางโพธิ์ 175
89 วัดโคกยายเกตุ 216
90 พานิชชีวะอุปถัมภ์ 157
91 วัดโภคาราม 202
92 วัดคีรีรัตนาราม 209
93 วัดสระกร่างเจริญธรรม 175
94 บ้านเขากำแพง 221
95 วัดห้วยคู้สามัคคี 120
96 บ้านโป่งพรานอินทร์ 144
97 วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) 203
98 วัดจำปา 171
99 วัดโพธิ์เขียว 215
100 วัดกกม่วง 124
101 บ้านสระบัวทอง 187
102 บ้านทุ่งดินดำ 86
103 วัดศรีสร้อยเพชร 198
104 บ้านหัวทำนบ 153
105 วัดกลางบ้านดอน 202
106 วัดยางสว่างอารมณ์ 174
107 วัดเขาดีสลัก 199
108 วัดคีรีเจริญผล 211
109 วัดโพธิ์ทองเจริญ 212
110 พลับพลาไชย 134
111 บ้านหนองกุฏิ 222
112 วัดใหม่สิทธาวาส 222
113 บ้านดอนพุทรา 205
114 วัดสระพังลาน 201
115 วัดดอนสุโข 211
116 วัดนันทวัน 209
117 หรรษาสุจิตต์วิทยา 1 188
118 วัดบ่อคู่ 204
119 วัดสระยายโสม 207
120 วัดใหม่ปทุมสูตร 197
121 วัดคลองตัน 228
122 วัดหนองยายทรัพย์ 246
123 บ้านห้วยหิน 156
124 วัดหนองหลุม 215
125 บ้านหนองแหน 189
126 วัดโคกสำโรง 165
127 วัดคอกวัว 178
128 วัดคณฑี 154
129 วัดบ้านหนองโอ่ง 204
130 วัดปทุมสราวาส 211
131 วัดเขาพระ 191
132 วัดหนองตาสาม 185
133 วัดช่องลม 185
134 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 201