รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

สถิติการายงานข้อมูลอาหารกลางวัน

ประจำ ปี 2562
ที่ โรงเรียน จำนวนครั้งที่รายงาน
1 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 240
2 บ้านนเรศ 222
3 วัดสระศรีเจริญ 229
4 วัดราษฎรบำรุง 227
5 วัดหนองหลอด 195
6 บ้านทะเลบก 241
7 บ้านสระหลวง 180
8 บ้านบ่อสำราญ 236
9 บ้านหนองแขม 222
10 บ้านหนองสานแตร 162
11 0
12 วัดชีธาราม 242
13 บ้านหนองจิกรากข่า 265
14 บ้านดงกะเชา 221
15 วัดหนองแจง 268
16 บ้านหนองฝ้าย 261
17 บ้านสระกระโจม 237
18 บ้านยมเบือ 240
19 บ้านหนองสลัดได 197
20 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 238
21 บ้านหัวเขา 128
22 บ้านดอนกลาง 231
23 บ้านห้วยม้าลอย 253
24 บ้านโคกหม้อ 235
25 วัดสระด่าน 169
26 วัดบ้านกรวด 245
27 วัดท่ากุ่ม 240
28 วัดศรีเฉลิมเขต 237
29 วัดดอนมะนาว 250
30 วัดสองพี่น้อง 133
31 บ้านโคกงูเห่า 233
32 บ้านบัวขาว 210
33 บ้านหนองวัลย์เปรียง 134
34 วัดทุ่งคอก 261
35 วัดทุ่งเข็น 127
36 วัดเทพพิทักษ์ 248
37 บ้านโป่ง 193
38 วัดเนินพระปรางค์ 263
39 วัดใหม่นพรัตน์ 202
40 บ้านหัววัง 217
41 บ้านหนองเฝ้า 241
42 บ้านหนองกระดี่ 74
43 บ้านดอนตำลึง 234
44 วัดหัวกลับ 91
45 วัดทับกระดาน 223
46 วัดเวฬุวัน 129
47 วัดหนองพันเทา 189
48 วัดบางสาม 111
49 วัดสำเภาทอง 204
50 บ้านโคก 7 ลูก 251
51 วัดใหม่บำรุงธรรม 256
52 สองพี่น้อง 188
53 วัดไชยนาราษฎร์ 253
54 วัดท่าข้าม 45
55 บ้านไผ่ตาโม้ 130
56 วัดไผ่โรงวัว 213
57 อนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) 192
58 วัดท่าจัด 238
59 วัดใหม่พิบูลย์ผล 81
60 วัดทองประดิษฐ์ 228
61 วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) 186
62 วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) 53
63 วัดสว่างอารมณ์ 137
64 วัดลาดประทุมทอง 237
65 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 252
66 วัดย่านซื่อ 191
67 วัดไผ่ขาด 214
68 วัดรางกร่าง 227
69 วัดใหม่เพชรรัตน์ 213
70 บ้านหนองโพธิ์ 249
71 บ้านสะพังกร่าง 240
72 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 207
73 บ้านหนองกระทู้ 237
74 บ้านหนองจิก 232
75 วัดพรสวรรค์ 214
76 วัดเขาพนมนาง 211
77 วัดดอนสงวน 226
78 วัดหัวโพธิ์ 248
79 บ้านประทุนทอง 255
80 วัดท่าไชย(ประชานุกูล) 167
81 วัดบางบอน 42
82 วัดยางยี่แส 246
83 วัดสามัคคีธรรม 391
84 วัดจันทราวาส 238
85 บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา) 257
86 บ้านเขาชานหมาก 161
87 วัดปทุมวนาราม 104
88 บ้านรางโพธิ์ 218
89 วัดโคกยายเกตุ 256
90 พานิชชีวะอุปถัมภ์ 200
91 วัดโภคาราม 236
92 วัดคีรีรัตนาราม 249
93 วัดสระกร่างเจริญธรรม 216
94 บ้านเขากำแพง 267
95 วัดห้วยคู้สามัคคี 137
96 บ้านโป่งพรานอินทร์ 180
97 วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) 247
98 วัดจำปา 199
99 วัดโพธิ์เขียว 252
100 วัดกกม่วง 169
101 บ้านสระบัวทอง 224
102 บ้านทุ่งดินดำ 122
103 วัดศรีสร้อยเพชร 237
104 บ้านหัวทำนบ 197
105 วัดกลางบ้านดอน 227
106 วัดยางสว่างอารมณ์ 216
107 วัดเขาดีสลัก 240
108 วัดคีรีเจริญผล 246
109 วัดโพธิ์ทองเจริญ 251
110 พลับพลาไชย 134
111 บ้านหนองกุฏิ 271
112 วัดใหม่สิทธาวาส 263
113 บ้านดอนพุทรา 242
114 วัดสระพังลาน 230
115 วัดดอนสุโข 252
116 วัดนันทวัน 251
117 หรรษาสุจิตต์วิทยา 1 223
118 วัดบ่อคู่ 248
119 วัดสระยายโสม 245
120 วัดใหม่ปทุมสูตร 231
121 วัดคลองตัน 276
122 วัดหนองยายทรัพย์ 292
123 บ้านห้วยหิน 189
124 วัดหนองหลุม 261
125 บ้านหนองแหน 234
126 วัดโคกสำโรง 187
127 วัดคอกวัว 215
128 วัดคณฑี 192
129 วัดบ้านหนองโอ่ง 239
130 วัดปทุมสราวาส 253
131 วัดเขาพระ 228
132 วัดหนองตาสาม 223
133 วัดช่องลม 221
134 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 236