รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

สถิติการายงานข้อมูลอาหารกลางวัน
ประจำเดือน ปี 2562
ที่ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
1 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ /
2 บ้านนเรศ ดอนเจดีย์ / /
3 วัดสระศรีเจริญ ดอนเจดีย์ / /
4 วัดราษฎรบำรุง ดอนเจดีย์ / / /
5 วัดหนองหลอด ดอนเจดีย์
6 บ้านทะเลบก ดอนเจดีย์ / / /
7 บ้านสระหลวง ดอนเจดีย์ / /
8 บ้านบ่อสำราญ ดอนเจดีย์ / / /
9 บ้านหนองแขม ดอนเจดีย์ / / /
10 บ้านหนองสานแตร ดอนเจดีย์ / / /
11 ดอนเจดีย์
12 วัดชีธาราม ดอนเจดีย์ / / /
13 บ้านหนองจิกรากข่า ดอนเจดีย์ / /
14 บ้านดงกะเชา ดอนเจดีย์ / / /
15 วัดหนองแจง ดอนเจดีย์ / / /
16 บ้านหนองฝ้าย ดอนเจดีย์ / /
17 บ้านสระกระโจม ดอนเจดีย์ / / /
18 บ้านยมเบือ ดอนเจดีย์ / /
19 บ้านหนองสลัดได ดอนเจดีย์ / / /
20 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ดอนเจดีย์ / / /
21 บ้านหัวเขา ดอนเจดีย์ / /
22 บ้านดอนกลาง ดอนเจดีย์
23 บ้านห้วยม้าลอย ดอนเจดีย์ / / /
24 บ้านโคกหม้อ ดอนเจดีย์ / / /
25 วัดสระด่าน ดอนเจดีย์ / / /
26 วัดบ้านกรวด ดอนเจดีย์ / / /
27 วัดท่ากุ่ม ดอนเจดีย์
28 วัดศรีเฉลิมเขต สองพี่น้อง / / /
29 วัดดอนมะนาว สองพี่น้อง /
30 วัดสองพี่น้อง สองพี่น้อง
31 บ้านโคกงูเห่า สองพี่น้อง / /
32 บ้านบัวขาว สองพี่น้อง / / /
33 บ้านหนองวัลย์เปรียง สองพี่น้อง / /
34 วัดทุ่งคอก สองพี่น้อง / / /
35 วัดทุ่งเข็น สองพี่น้อง / / /
36 วัดเทพพิทักษ์ สองพี่น้อง / / /
37 บ้านโป่ง สองพี่น้อง / / /
38 วัดเนินพระปรางค์ สองพี่น้อง / / /
39 วัดใหม่นพรัตน์ สองพี่น้อง / / /
40 บ้านหัววัง สองพี่น้อง / /
41 บ้านหนองเฝ้า สองพี่น้อง / / /
42 บ้านหนองกระดี่ สองพี่น้อง /
43 บ้านดอนตำลึง สองพี่น้อง / / /
44 วัดหัวกลับ สองพี่น้อง
45 วัดทับกระดาน สองพี่น้อง
46 วัดเวฬุวัน สองพี่น้อง
47 วัดหนองพันเทา สองพี่น้อง
48 วัดบางสาม สองพี่น้อง
49 วัดสำเภาทอง สองพี่น้อง / / /
50 บ้านโคก 7 ลูก สองพี่น้อง / / /
51 วัดใหม่บำรุงธรรม สองพี่น้อง / / /
52 สองพี่น้อง สองพี่น้อง / / /
53 วัดไชยนาราษฎร์ สองพี่น้อง / /
54 วัดท่าข้าม สองพี่น้อง / / /
55 บ้านไผ่ตาโม้ สองพี่น้อง
56 วัดไผ่โรงวัว สองพี่น้อง
57 อนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) สองพี่น้อง / /
58 วัดท่าจัด สองพี่น้อง / / /
59 วัดใหม่พิบูลย์ผล สองพี่น้อง
60 วัดทองประดิษฐ์ สองพี่น้อง / / /
61 วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) สองพี่น้อง
62 วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) สองพี่น้อง
63 วัดสว่างอารมณ์ สองพี่น้อง / / /
64 วัดลาดประทุมทอง สองพี่น้อง / / /
65 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว สองพี่น้อง / / /
66 วัดย่านซื่อ สองพี่น้อง
67 วัดไผ่ขาด สองพี่น้อง
68 วัดรางกร่าง สองพี่น้อง / / /
69 วัดใหม่เพชรรัตน์ สองพี่น้อง / / /
70 บ้านหนองโพธิ์ สองพี่น้อง / / /
71 บ้านสะพังกร่าง สองพี่น้อง / / /
72 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู สองพี่น้อง / / /
73 บ้านหนองกระทู้ สองพี่น้อง / / /
74 บ้านหนองจิก สองพี่น้อง / / /
75 วัดพรสวรรค์ สองพี่น้อง / / /
76 วัดเขาพนมนาง สองพี่น้อง / / /
77 วัดดอนสงวน สองพี่น้อง / / /
78 วัดหัวโพธิ์ สองพี่น้อง / /
79 บ้านประทุนทอง สองพี่น้อง / / /
80 วัดท่าไชย(ประชานุกูล) สองพี่น้อง / / /
81 วัดบางบอน สองพี่น้อง
82 วัดยางยี่แส อู่ทอง / / /
83 วัดสามัคคีธรรม อู่ทอง / /
84 วัดจันทราวาส อู่ทอง / / /
85 บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา) อู่ทอง / / /
86 บ้านเขาชานหมาก อู่ทอง / / /
87 วัดปทุมวนาราม อู่ทอง / /
88 บ้านรางโพธิ์ อู่ทอง / / /
89 วัดโคกยายเกตุ อู่ทอง / /
90 พานิชชีวะอุปถัมภ์ อู่ทอง / / /
91 วัดโภคาราม อู่ทอง /
92 วัดคีรีรัตนาราม อู่ทอง / / /
93 วัดสระกร่างเจริญธรรม อู่ทอง
94 บ้านเขากำแพง อู่ทอง / /
95 วัดห้วยคู้สามัคคี อู่ทอง
96 บ้านโป่งพรานอินทร์ อู่ทอง / / /
97 วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) อู่ทอง / / /
98 วัดจำปา อู่ทอง / /
99 วัดโพธิ์เขียว อู่ทอง / /
100 วัดกกม่วง อู่ทอง / / /
101 บ้านสระบัวทอง อู่ทอง / /
102 บ้านทุ่งดินดำ อู่ทอง / / /
103 วัดศรีสร้อยเพชร อู่ทอง / / /
104 บ้านหัวทำนบ อู่ทอง / /
105 วัดกลางบ้านดอน อู่ทอง
106 วัดยางสว่างอารมณ์ อู่ทอง / / /
107 วัดเขาดีสลัก อู่ทอง / / /
108 วัดคีรีเจริญผล อู่ทอง / /
109 วัดโพธิ์ทองเจริญ อู่ทอง / / /
110 พลับพลาไชย อู่ทอง
111 บ้านหนองกุฏิ อู่ทอง / / /
112 วัดใหม่สิทธาวาส อู่ทอง / / /
113 บ้านดอนพุทรา อู่ทอง / / /
114 วัดสระพังลาน อู่ทอง
115 วัดดอนสุโข อู่ทอง / / /
116 วัดนันทวัน อู่ทอง / / /
117 หรรษาสุจิตต์วิทยา 1 อู่ทอง
118 วัดบ่อคู่ อู่ทอง / / /
119 วัดสระยายโสม อู่ทอง / / /
120 วัดใหม่ปทุมสูตร อู่ทอง / / /
121 วัดคลองตัน อู่ทอง / / /
122 วัดหนองยายทรัพย์ อู่ทอง / / /
123 บ้านห้วยหิน อู่ทอง
124 วัดหนองหลุม อู่ทอง /
125 บ้านหนองแหน อู่ทอง / / /
126 วัดโคกสำโรง อู่ทอง
127 วัดคอกวัว อู่ทอง
128 วัดคณฑี อู่ทอง / / /
129 วัดบ้านหนองโอ่ง อู่ทอง
130 วัดปทุมสราวาส อู่ทอง / / /
131 วัดเขาพระ อู่ทอง / / /
132 วัดหนองตาสาม อู่ทอง / /
133 วัดช่องลม อู่ทอง / /
134 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร อู่ทอง / / /