รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564...

วัดสระกร่างเจริญธรรม
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564...

วัดสระกร่างเจริญธรรม
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564...

วัดสระกร่างเจริญธรรม
วันอังคารที่ 5 มกราคม 2564...

วัดสระกร่างเจริญธรรม
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

วัดหนองแจง
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

วัดหนองตาสาม
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองจิกรากข่า
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

วัดบ่อคู่
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

วัดปทุมสราวาส
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

พานิชชีวะอุปถัมภ์
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองแขม
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

วัดเขาพระ
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

วัดยางยี่แส
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

บ้านดงกะเชา
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

วัดโพธิ์ทองเจริญ
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนพุทรา
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

วัดบ้านกรวด
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

บ้านทะเลบก
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

บ้านดอนกลาง
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

วัดเขาดีสลัก
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

บ้านโคกหม้อ
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

บ้านโป่งพรานอินทร์
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

วัดใหม่สิทธาวาส
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

วัดสระด่าน
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

บ้านหัวทำนบ
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

บ้านหนองแหน
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

วัดช่องลม
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

บ้านสระบัวทอง
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563...

วัดบ้านหนองโอ่ง
ไปยังหน้าที่ -1-    -2-    -3-    -4-    -5-    -6-    -7-    -8-    -9-    -10-    -11-    -12-    -13-    -14-    -15-    -16-    -17-    -18-    -19-    -20-    -21-    -22-    -23-    -24-    -25-    -26-    -27-    -28-    -29-    -30-    -31-    -32-    -33-    -34-    -35-    -36-    -37-    -38-    -39-    -40-    -41-    -42-    -43-    -44-    -45-    -46-    -47-    -48-    -49-    -50-    -51-    -52-    -53-    -54-    -55-    -56-    -57-    -58-    -59-    -60-    -61-    -62-    -63-    -64-    -65-    -66-    -67-    -68-    -69-    -70-    -71-    -72-    -73-    -74-    -75-    -76-    -77-    -78-    -79-    -80-    -81-    -82-    -83-    -84-    -85-    -86-    -87-    -88-    -89-    -90-    -91-    -92-    -93-    -94-    -95-    -96-    -97-    -98-    -99-    -100-    -101-    -102-    -103-    -104-    -105-    -106-    -107-    -108-    -109-    -110-    -111-    -112-    -113-    -114-    -115-    -116-    -117-    -118-    -119-    -120-    -121-    -122-    -123-    -124-    -125-    -126-    -127-    -128-    -129-    -130-    -131-    -132-    -133-    -134-    -135-    -136-    -137-    -138-    -139-    -140-    -141-    -142-    -143-    -144-    -145-    -146-    -147-    -148-    -149-    -150-    -151-    -152-    -153-    -154-    -155-    -156-    -157-    -158-    -159-    -160-    -161-    -162-    -163-    -164-    -165-    -166-    -167-    -168-    -169-    -170-    -171-    -172-    -173-    -174-    -175-    -176-    -177-    -178-    -179-    -180-    -181-    -182-    -183-    -184-    -185-    -186-    -187-    -188-    -189-    -190-    -191-    -192-    -193-    -194-    -195-    -196-    -197-    -198-    -199-    -200-    -201-    -202-    -203-    -204-    -205-    -206-    -207-    -208-    -209-    -210-    -211-    -212-    -213-    -214-    -215-    -216-    -217-    -218-    -219-    -220-    -221-    -222-    -223-    -224-    -225-    -226-    -227-    -228-    -229-    -230-    -231-    -232-    -233-    -234-    -235-    -236-    -237-    -238-    -239-    -240-    -241-    -242-    -243-    -244-    -245-    -246-    -247-    -248-    -249-    -250-    -251-    -252-    -253-    -254-    -255-    -256-    -257-    -258-    -259-    -260-    -261-    -262-    -263-    -264-    -265-    -266-    -267-    -268-    -269-    -270-    -271-    -272-    -273-    -274-    -275-    -276-    -277-    -278-    -279-    -280-    -281-    -282-    -283-    -284-    -285-    -286-    -287-    -288-    -289-    -290-    -291-    -292-    -293-    -294-    -295-    -296-    -297-    -298-    -299-    -300-    -301-    -302-    -303-    -304-    -305-    -306-    -307-    -308-    -309-    -310-    -311-    -312-    -313-    -314-    -315-    -316-    -317-    -318-    -319-    -320-    -321-    -322-    -323-    -324-    -325-    -326-    -327-    -328-    -329-    -330-    -331-    -332-    -333-    -334-    -335-    -336-    -337-    -338-    -339-    -340-    -341-    -342-    -343-    -344-    -345-    -346-    -347-    -348-    -349-    -350-    -351-    -352-    -353-    -354-    -355-    -356-    -357-    -358-    -359-    -360-    -361-    -362-    -363-    -364-    -365-    -366-    -367-    -368-    -369-    -370-    -371-    -372-    -373-    -374-    -375-    -376-    -377-    -378-    -379-    -380-    -381-    -382-    -383-    -384-    -385-    -386-    -387-    -388-    -389-    -390-    -391-    -392-    -393-    -394-    -395-    -396-    -397-    -398-    -399-    -400-    -401-    -402-    -403-    -404-    -405-    -406-    -407-    -408-    -409-    -410-    -411-    -412-    -413-    -414-    -415-    -416-    -417-    -418-    -419-    -420-    -421-    -422-    -423-    -424-    -425-    -426-    -427-    -428-    -429-    -430-    -431-    -432-    -433-    -434-    -435-    -436-    -437-    -438-    -439-    -440-    -441-    -442-    -443-    -444-    -445-    -446-    -447-    -448-    -449-    -450-    -451-    -452-    -453-    -454-    -455-    -456-    -457-    -458-    -459-    -460-    -461-    -462-    -463-    -464-    -465-    -466-    -467-    -468-    -469-    -470-    -471-    -472-    -473-    -474-    -475-    -476-    -477-    -478-    -479-    -480-    -481-    -482-    -483-    -484-    -485-    -486-    -487-    -488-    -489-    -490-    -491-    -492-    -493-    -494-    -495-    -496-    -497-    -498-    -499-    -500-    -501-    -502-    -503-    -504-    -505-    -506-    -507-    -508-    -509-    -510-    -511-    -512-    -513-    -514-    -515-    -516-    -517-    -518-    -519-    -520-    -521-    -522-    -523-    -524-    -525-    -526-    -527-    -528-    -529-    -530-    -531-    -532-    -533-    -534-    -535-    -536-    -537-    -538-    -539-    -540-    -541-    -542-    -543-    -544-    -545-    -546-    -547-    -548-    -549-    -550-    -551-    -552-    -553-    -554-    -555-    -556-    -557-    -558-    -559-    -560-    -561-    -562-    -563-    -564-    -565-    -566-    -567-    -568-    -569-    -570-    -571-    -572-    -573-    -574-    -575-    -576-    -577-    -578-    -579-    -580-    -581-    -582-    -583-    -584-    -585-    -586-    -587-    -588-    -589-    -590-    -591-    -592-    -593-    -594-    -595-    -596-    -597-    -598-    -599-    -600-    -601-    -602-    -603-    -604-    -605-    -606-    -607-    -608-    -609-    -610-    -611-    -612-    -613-    -614-    -615-    -616-    -617-    -618-    -619-    -620-    -621-    -622-    -623-    -624-    -625-    -626-    -627-    -628-    -629-    -630-    -631-    -632-    -633-    -634-    -635-    -636-    -637-    -638-    -639-    -640-    -641-    -642-    -643-    -644-    -645-    -646-    -647-    -648-    -649-    -650-    -651-    -652-    -653-    -654-    -655-    -656-    -657-    -658-    -659-    -660-    -661-    -662-    -663-    -664-    -665-    -666-    -667-    -668-    -669-    -670-    -671-    -672-    -673-    -674-    -675-    -676-    -677-    -678-    -679-    -680-    -681-    -682-    -683-    -684-    -685-    -686-    -687-    -688-    -689-    -690-    -691-    -692-    -693-    -694-    -695-    -696-    -697-    -698-    -699-    -700-    -701-    -702-    -703-    -704-    -705-    -706-    -707-    -708-    -709-    -710-    -711-    -712-    -713-    -714-    -715-    -716-    -717-    -718-    -719-    -720-    -721-    -722-    -723-    -724-    -725-    -726-    -727-    -728-    -729-    -730-    -731-    -732-    -733-    -734-    -735-    -736-    -737-    -738-    -739-    -740-    -741-    -742-    -743-    -744-    -745-    -746-    -747-    -748-    -749-    -750-    -751-    -752-    -753-    -754-    -755-    -756-    -757-    -758-    -759-    -760-    -761-    -762-    -763-    -764-    -765-    -766-    -767-    -768-    -769-    -770-    -771-    -772-    -773-    -774-    -775-    -776-    -777-    -778-    -779-    -780-    -781-    -782-    -783-    -784-    -785-    -786-    -787-    -788-    -789-    -790-    -791-    -792-    -793-    -794-    -795-    -796-    -797-    -798-    -799-    -800-    -801-    -802-    -803-    -804-    -805-    -806-    -807-    -808-    -809-    -810-    -811-    -812-    -813-    -814-    -815-    -816-    -817-    -818-    -819-    -820-    -821-    -822-    -823-    -824-    -825-    -826-    -827-    -828-    -829-    -830-    -831-    -832-    -833-    -834-    -835-    -836-    -837-    -838-    -839-    -840-    -841-    -842-    -843-    -844-    -845-    -846-    -847-    -848-    -849-    -850-    -851-    -852-    -853-    -854-    -855-    -856-    -857-    -858-    -859-    -860-    -861-   

การจัดกิจกรรมของโรงเรียน จึงงดจัดอาหารกลางวัน

ที่ กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
1 วันครู คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครู 2563 ณ สพป.สพ.2 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1
2 คณะครูโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสไปอบรมการบูรณาการศาสตร์พระราชากับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC คณะครูโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสไปอบรมการบูรณาการศาสตร์พระราชากับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC วันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 16 ธันวาคม 2562 17 ธันวาคม 2562 2
3 วันหยุดราชการ วันหยุดเรียนตามประกาศของรัฐบาล 30 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2563 3
4 งดอาหารกลางวัน เข้าค่ายลูกเสือ วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562 2
5 ทัศนศึกษา พานักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ค่ายสุรสีห์ 20 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562 1
6 ศึกษาดูงาน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดอนตำลึง ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน 20 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562 1
7 เข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 เข้าค่ายลูกเสือ 27 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 1
8 วันหยุดปีใหม่ 30 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2563 3
9 วันมาฆบูชา หยุดชดเชยวันมาฆบูชา 30 พฤศจิกายน 542 30 พฤศจิกายน 542 1
10 วันมาฆบูชา หยุดชดเชยวันมาฆบูชา (โรงเรียนบ้านเขากำแพง) 30 พฤศจิกายน 542 30 พฤศจิกายน 542 1
11 วันพ่อแห่งชาติ หยุดเรียนวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 5 ธันวาคม 2562 1
12 วันรัฐธรรมนูญ หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2562 10 ธันวาคม 2562 1
13 วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านสะพังกร่างจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 1
14 กิจกรรมงานวันเด็ก มีผู้ปกครองนักเรียนนำอาหารมาเลี้ยงนักเรียนจำนวนมาก เนื่องในงานวันเด็ก 10 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 1
15 วันรัฐธรรมนูญ หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2562 10 ธันวาคม 2562 1
16 วันรัฐธรรมนูญ หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2562 10 ธันวาคม 2562 1
17 วันพ่อแห่งชาติ หยุดเรียนวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 5 ธันวาคม 2562 1
18 วันรัฐธรรมนูญ หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2562 10 ธันวาคม 2562 1
19 วันหยุดพิเศษ หยุดเรียนวันหยุดพิเศษตามประกาศของรัฐบาล 30 ธันวาคม 2562 30 ธันวาคม 2562 1
20 มีผู้มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน คริสตจักรเสรีภาพสุพรรณบุรี(อู่ทอง)มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน 6 ธันวาคม 2562 6 ธันวาคม 2562 1
21 วันพ่อแห่งชาติ หยุดวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 5 ธันวาคม 2562 1
22 วันพ่อแห่งชาติ หยุดเรียนวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 5 ธันวาคม 2562 1
23 วันรัฐธรรมนูญ หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2562 10 ธันวาคม 2562 1
24 วันรัฐธรรมนูญ หยุดวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2562 10 ธันวาคม 2562 1
25 งดอาหารกลางวัน กิจกรรมงานวันเด็ก 10 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 1
26 วันหยุดราชการ หยุกเรียนตามประกาศของรัฐบาล 30 ธันวาคม 2562 30 ธันวาคม 2562 1
27 ศึกษาดูงาน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 9 ธันวาคม 2562 9 ธันวาคม 2562 1
28 วันพ่อแห่งชาติ หยุดเรียนวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 5 ธันวาคม 2562 1
29 ร่วมกิจกรรมวันครู. ณ.ที่สำนักงานเขต2 คณะครูทุกท่านของโรงเรียนวัดหนองพันเทาเข้าร่วมกิจกรรมวันครู. ณ.ที่สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต2 ในวันที่. 16.ม.ค. 2563 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1
30 วันครู 16 มกราคม 2563 25 มกราคม 2563 1
31 ปิดเรียน วันครู 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1
32 วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติผู้ปกครองนำอาหาร ขนม น้ำ มาให้นักเรียนได้รับประทาน 10 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 1
33 หยุดเรียนวันครู หยุดเรียนวันครู ไปร่วมงานวันครู 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1
34 วันคร หยุดเรียน วันครูเนื่องจากครูไปร่วมงานวันครูที่เขต 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1
35 วันหยุดปีใหม่ วันหยุดราชการเนื่องในวันปีใหม่ 30 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2563 3
36 วันครูแห่งชาติ คณะครูทุกท่านของโรงเรียนบ้านดอนตำลึงเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต2 ในวันที่ 16 ม.ค. 2563 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1
37 วันตรุษจีน นักเรียนขาดเรียนทั้งโรงเรียน โรงเรียนจึงงดการจัดอาหารกลางวัน 24 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563 1
38 ไม่มีนักเรียนมาเรียนเนื่องในวันตรุษจีน นักเรียนไม่มาเรียน 24 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563 1
39 วันพ่อแห่งชาติ หยุดเรียนวันพ่อแห่งชาติ 30 พฤศจิกายน 542 30 พฤศจิกายน 542 1
40 วันรัฐธรรมนูญ หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ(โรงเรียนบ้านเขากำแพง) 30 พฤศจิกายน 542 30 พฤศจิกายน 542 1
41 วันสินปีและวันขึ้นปีใหม่ หยุดวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่(โรงเรียนบ้านเขากำแพง) 30 พฤศจิกายน 542 30 พฤศจิกายน 542 3
42 วันครู คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครู 2563 ณ สพป.สพ.2 (โรงเรียนบ้านเขากำแพง) 30 พฤศจิกายน 542 30 พฤศจิกายน 542 1
43 วันมาฆบูชา หยุดเรียนวันมาฆบูชา 10 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 1
44 วันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 1 ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 2563 1
45 วันขึ้นปีใหม่ หยุดวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2563 1 มกราคม 2563 1
46 วันครู หยุดเรียนวันครู 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1
47 จัดงานวันครูที่ สพป.สพ.2 หยุด วันครู 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1
48 ชดเชยวันปีใหม่ 2563 วันปีใหม่ 30 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2563 3
49 หยุดชดเชยวันมาฆบุชา วันสำคัญวันมาฆบุชา 10 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 1
50 ชดเชยวันมาฆบูชา หยุดชดเชยวันมาฆบูชา 10 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 1
51 วันครู หยุดเรียนวันครู 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1
52 วันมาฆบูชา หยุดชดเชยวันมาฆบูชา 10 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 1
53 วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1
54 หยุดชดเชยวันมาฆบูชา 10 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 1
55 วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2563 1 มกราคม 2563 1
56 งดอาหารกลางวัน ทัศนศึกษา 13 กุมภาพันธ์ 2563 13 กุมภาพันธ์ 2563 1
57 แข่งขันศิลปะหัตถกรมม(กลุ่มสุวรรณสาธุกิจ) นักเรียนและครูส่วนใหญ่ไปร่วมการแข่งขันที่โรงเรียนวัดดอนมะนาว 26 กันยายน 2562 26 กันยายน 2562 1
58 วันเด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจิกไปร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ อบต.หนองบ่อ 10 มกราคม 2563 1 ตุลาคม 2563 1
59 วันมาฆบูชา วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา 10 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 1
60 ศึกษาดูงาน โรงเรียนหยุดเนื่องจากคณะครูไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตรฯ 14 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 1
61 วันมาฆบูชา หยุดเรียนตามประกาศของรัฐบาล 10 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 1
62 ระบบขัดข้องรายงานไม่ได้ 24 กุมภาพันธ์ 2563 24 กุมภาพันธ์ 2563 1
63 เข้าค่ายลูกเสือรร.อาทรฯ2 20 กุมภาพันธ์ 2563 21 กุมภาพันธ์ 2563 2
64 ปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียนที่2/62 13 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563 1
65 ปิดภาคเรียน 2562 ปิดเภาคเรียนปีการศึกษา 2562 16 มีนาคม 2563 16 มีนาคม 2563 1
66 ปิดภาคเรียน 2562 ปิดเภาคเรียนปีการศึกษา 2562 17 มีนาคม 2563 17 มีนาคม 2563 1
67 ปิดเรียนตามประกาศโรงเรียนที่ 1/2563 ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและปิดเรียนปลายปี ปีการศึกษา 2562 13 มีนาคม 2563 17 พฤษภาคม 2563 0
68 วันอาฬหบูชา หยุดชดเชยตามรัฐบาล 6 กรกฎาคม 2563 6 กรกฎาคม 2563 1
69 วันเขาพรรษา หยุดวันเขาพรรษา 7 กรกฎาคม 2563 7 กรกฎาคม 2563 1
70 วันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาและวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา (โรงเรียนบ้านเขากำแพง) 30 พฤศจิกายน 542 30 พฤศจิกายน 542 2
71 วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา หยุดชดเชยตามประกาศของรัฐบาล 6 กรกฎาคม 2563 7 กรกฎาคม 2563 2
72 วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา หยุดชดเชยตามประกาศของรัฐบาล 6 กรกฎาคม 2563 7 กรกฎาคม 2563 2
73 วันอาสาฬหบูชา หยุดเรียนชดเชยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 6 กรกฎาคม 2563 7 กรกฎาคม 2563 2
74 วันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา หยุดชดเชยตามประกาศของรัฐบาล 6 กรกฎาคม 2563 7 กรกฎาคม 2563 2
75 คณะครูไปประชุม คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองจิกไปประชุมกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ ณ โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563 1
76 จัดประชุมครูกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ คณะครูประชุมรับนโยบายต่างๆ 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563 1
77 วันตามมติรัฐบาล หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ 27 กรกฎาคม 2563 28 กรกฎาคม 2563 2
78 วันหยุดพิเศษ วันหยุดพิเศษชดเชยสงกรานต์ 27 กรกฎาคม 2563 27 กรกฎาคม 2563 1
79 วันเฉลิมพระชนมพรรษา หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2563 28 กรกฎาคม 2563 1
80 วันเฉลิมพระชนมพรรษา หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 8 ธันวาคม 2563 8 ธันวาคม 2563 1
81 วันหยุดพิเศษ 27 กรกฎาคม 2563 วันหยุดพิเศษชดเชยวันสงกรานต์ 27 กรกฎาคม 2563 27 กรกฎาคม 2563 1
82 วันเฉลิมพระชนมพรรษา หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 28 กรกฎาคม 2563 28 กรกฎาคม 2563 1
83 วันแม่แห่งชาติ หยุดเรียนวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 1
84 วันแม่แห่งชาติ หยุดเรียน 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 1
85 วันแม่แห่งชาติ วันหยุดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 1
86 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 1
87 วันแม่แห่งชาติ วันหยุดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 1
88 วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเลี้ยงผัดไทยนักเรียน และผู้ปกครองที่มาร่วมงานวันแม่ 11 สิงหาคม 2563 11 สิงหาคม 2563 1
89 วันแม่ 12 สิงหา 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 1
90 ประชุมกลุ่ม 9 มีนาคม 2563 9 มีนาคม 2563 1
91 ประกวดกิจกรรมยุวเกษตร ระดับประเทศ งดจัดอาหารกลางวัน เนื่องจาก ร.ร.ปิด (มีการประกวดกิจกรรมยุวเกษตรระดับประเทศ) 3 กันยายน 2563 3 กันยายน 2563 1
92 วันอุทิศกุศลให้บรรพบุรุษ ครอบครัวคุณอำนวย ชาวทะเล ทำบุญให้บรรบุรุษและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ทุกคน 21 สิงหาคม 2563 21 สิงหาคม 2563 1
93 วันหยุดราชการ วันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์ 4 กันยายน 2563 4 กันยายน 2563 1
94 วันหยุดราชการ วันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์ 7 กันยายน 2563 7 กันยายน 2563 1
95 หยุดชดเชยวันสงกรานต์ หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 4 กันยายน 2563 4 กันยายน 2563 1
96 หยุดชดเชยวันสงกรานต์ หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 7 กันยายน 2563 7 กันยายน 2563 1
97 วันสาทจีน 9 กุมภาพันธ์ 2563 9 กุมภาพันธ์ 2563 1
98 ทำบุญ ตักบาตร วันอาสาฬหบูชา 5 กรกฎาคม 2563 5 กรกฎาคม 2563 1
99 ทำบุญ ตักบาตร วันเข้าพรรษา 6 กรกฎาคม 2563 6 กรกฎาคม 2563 1
100 วันหยุดชดเชย หยุดชดเชย 7 กรกฎาคม 2563 7 กันยายน 2563 1
101 วันหยุดชดเชย หยุดชดเชย 27 กรกฎาคม 2563 27 กรกฎาคม 2563 1
102 วันเฉลิมฯ ร.10 หยุด 28 กรกฎาคม 2563 28 กรกฎาคม 2563 1
103 หยุดวันเฉลิมฯวันแม่ หยุดวันแม่ 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 1
104 หยุดชดเชยวันสงกรานต์ หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 4 กันยายน 2563 7 กันยายน 2563 4
105 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด 13 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563 1
106 วันปิยมหาราช หยุดวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 23 ตุลาคม 2563 1
107 วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 หยุดวันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 5 ธันวาคม 2563 5 ธันวาคม 2563 1
108 หยุดชดเชย หยุดชดเชย 7 ธันวาคม 2563 7 ธันวาคม 2563 1
109 วันรัฐธรรมนูญ หยุดวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2563 10 ธันวาคม 2563 1
110 วันสิ้นปี หยุดวันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2563 1
111 วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ 4 กันยายน 2563 7 กันยายน 2563 4
112 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 14 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563 1
113 ประชุมใหญ่สามัญ โรงเรียนปิด คุณครูไปประชุมใหญ่สามัญ กลุ่มพระยาจักรที่โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 14 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563 1
114 หยุดชดเชยวันสงกรานต์ หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 4 กันยายน 2563 4 กันยายน 2563 1
115 หยุดชดเชยวันสงกรานต์ หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 7 กันยายน 2563 7 กันยายน 2563 1
116 โรงเรียนหยุด คณะครูโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสไปประชุมสามัญประจำปีของกลุ่มถ้ำเสือ 28 กันยายน 2563 28 กันยายน 2563 1
117 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 13 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563 1
118 วันปิยมหาราช วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 23 ตุลาคม 2563 1
119 การอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 ตุลาคม 2563 2 ตุลาคม 2563 1
120 จัดงานเกษียณ รร.กลุ่มถ้ำเสือ 28 กันยายน 2563 28 กันยายน 2563 1
121 ประชุมใหญ่สามัญ โรงเรียนปิดการเรียนการสอน คุณครูไปประชุมใหญ่สามัญ กลุ่มบ่อสุพรรณ - หนองบ่อ ที่โรงเรียนวัดทับกระดาน 9 ตุลาคม 2563 9 ตุลาคม 2563 1
122 หยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 จิตาสา ทำบุญ ตักบาตร 13 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563 1
123 วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ 13 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563 1
124 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563 1
125 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันหยุด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563 1
126 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 13 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563 1
127 วันหยุดชดเชยวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 วันคล้ายวันสวรรตคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563 1
128 วันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และประกาศเลิกทาส 23 ตุลาคม 2563 23 ตุลาคม 2563 1
129 วันมาฆบูชา 10 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 1
130 วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 1
131 หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 4 กันยายน 2563 4 กันยายน 2563 1
132 หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 7 กันยายน 2563 7 กันยายน 2563 1
133 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 13 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563 1
134 วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 23 ตุลาคม 2563 1
135 วันปิยมหาราช บำเพ็ญประโยชน์ 23 ตุลาคม 2563 23 ตุลาคม 2563 1
136 ปิดโรงเรียนเพราะน้ำท่วม โรงเรียนน้ำท่วมจึงต้องหยุดเรียนเป็นเวลา 4 วัน และจัดสอนชดเชยใยวันที่ 31 ต.ค., 7,8 14 พ.ย. 19 ตุลาคม 2563 22 ตุลาคม 2563 4
137 วันปิยมหาราช วันหยุด 23 ตุลาคม 2563 23 ตุลาคม 2563 1
138 หยุดเรียน ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 19 พฤศจิกายน 2563 27 พฤศจิกายน 2563 7
139 ปิดภาคเรียน ที่1/2563 14 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563 17
140 วันรัฐธรรมนูญ วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2563 10 ธันวาคม 2563 1
141 วันหยุดชดเชย ตามมติ ครม. วันหยุดชดเชย ตามมติ ครม. 11 ธันวาคม 2563 11 ธันวาคม 2563 1
142 วันรัฐธรรมนูญและวันหยุดตามมติ ครม วันรัฐธรรมนูญและวันหยุดตามมติ ครม 10 ธันวาคม 2563 11 ธันวาคม 2563 2
143 วันรัฐธรรมนูญ หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2563 10 ธันวาคม 2563 1
144 วันหยุดชดเชย วันหยุดชดเชยของวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม คือ วันพ่อแห่งชาติ จากเดิมหยุดในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม เปลี่ยนเป็นหยุดวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 11 ธันวาคม 2563 11 ธันวาคม 2563 1
145 ร.ร.ปิด ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( Covid ? ๑๙ ) 23 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2563 6
146 ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 22 ธันวาคม 2563 25 ธันวาคม 2563 4
147 ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้แไวรัสโคโรน่า ปิดเรียนเนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 19ตามมาตรการจังหวัดสุพรรณบุรี 23 ธันวาคม 2563 23 ธันวาคม 2563 1
148 ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้แไวรัสโคโรน่า ปิดเรียนเนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 19ตามมาตรการจังหวัดสุพรรณบุรี 23 ธันวาคม 2563 23 ธันวาคม 2563 1
149 ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 21 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2563 8
150 หยุดเรียนสถานการณ์ Covid 19 โรงเรียนหยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) ตั้งแต่วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563 22 ธันวาคม 2563 25 ธันวาคม 2563 4
151 หยุดเรียนพิเศษ หยุดเรียนตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 18110/2563 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 23 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2563 8
152 ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 28 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2563 3
153 ปิดตามมติกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนตามมติกระทรวงศึกษาธิการ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 4 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564 20
154 หยุดเรียนทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เนื่องจากมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เดินทางมาจากสมุทรสาคร โรงเรียนจึงใช้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขป้องกันโควิด จึงได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ 21 ธันวาคม 2563 22 ธันวาคม 2563 2
155 ปิดตามมติกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนตามมติกระทรวงศึกษาธิการ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 4 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564 20
156 ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 โดยให้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้าน โดยทางโรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ได้จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนเป็นเงินสด จำนวน 24 วัน 4 มกราคม 2564 31 มกราคม 2564 24