1.ข้อมูลน่ารู้
2.มาเก็บข้อมูลกันเถอะ
3.การดูแลรักษา
แหล่งข้อมูลใกล้ตัว
4.ความสำคัญของ
คอมพิวเตอร์
5.ส่วนประกอบของ
คอมพิวเตอร์
6.อุปกรณ์น่ารู้