สารบัญเนื้อหาการสอน e-Learning    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : Myself and Others
Eng_P_4.1.1.1 About Me
Eng_P_4.1.1.2 What Are You?
Eng_P_4.1.1.3 I Work at School
Eng_P_4.1.1.4 Everyday Life
Eng_P_4.1.1.5 My Head and Face
Eng_P_4.1.1.6 Dressing
Eng_P_4.1.1.7 My Feelings
Eng_P_4.1.1.8 Things Aroud Me
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : My house
Eng_P_4.1.2.1 Family
Eng_P_4.1.2.2 Rooms in My House
Eng_P_4.1.2.3 Things in My House
Eng_P_4.1.2.4 Housework
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : Animals
Eng_P_4.1.3.1 On the Farm
Eng_P_4.1.3.2 Wild Animals
Eng_P_4.1.3.3 I Hate Snakes
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : School
Eng_P_4.1.4.1 Our School
Eng_P_4.1.4.2 Places at School
Eng_P_4.1.4.3 Things at School
Eng_P_4.1.4.4 Good Traits
Eng_P_4.1.4.5 School Rules
Eng_P_4.1.4.6 Classroom Requests
Eng_P_4.1.4.7 My School
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : Free Time and Activities
Eng_P_4.1.5.1 My Free Time
Eng_P_4.1.5.2 My Hobby
Eng_P_4.1.5.3 Sports
Eng_P_4.1.5.4 Do You Like to Play Games?
Eng_P_4.1.5.5 Free Time Activities
Eng_P_4.1.5.6 How to Make a Flower Garland?
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : Food
Eng_P_4.1.6.1 My Favorite Food
Eng_P_4.1.6.2 My Dish
Eng_P_4.1.6.3 Junk Food
Eng_P_4.1.6.4 Breakfast
Eng_P_4.1.6.5 At the Restaurant
Eng_P_4.1.6.6 The Taste of Food