สารบัญเนื้อหาการสอน e-Learning  
หน่วยการเรียนที่ 1 : Weather
หน่วยการเรียนที่ 2 : Travel
หน่วยการเรียนที่ 3 : Shopping
หน่วยการเรียนที่ 4 : People & Culture
หน่วยการเรียนที่ 5 : General Knowledge