สารบัญเนื้อหาการสอน e-Learning    
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวนนับที่มากกว่า 100,000
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การบวกและการลบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : การคูณ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : การหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : เวลา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : การวัดความยาว การชั่งและการตวง