สารบัญเนื้อหาการสอน e-Learning  
หน่วยการเรียนที่ 1 : เวลา ช่วงเวลา และยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนที่ 2 : ยุคสมัยในการศึกษาประวัติศาสตร์
หน่วยการเรียนที่ 3 : การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
หน่วยการเรียนที่ 4 : การตั้งถิ่นฐานและการดำรงชีวิตของมนุษย์ในดินแดนไทย