หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 :หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่พบในดินแดนไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 :พัฒนาการของสมัยสุโขทัย