สารบัญเนื้อหาการสอน e-Learning  
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : Myself
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : Family
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : My House
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : School
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : Animals
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : Foreigner
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : Free Time & Entertainment