หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : คำประพันธ์ที่ฉันรัก
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : หนูน้อยรักการอ่าน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : ยอดนักเขียน
 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : คนละไม้คนละมือ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : ร่วมแรงร่วมใจ