หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : หยาดทิพย์ชโลมใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : ก้าวให้ไกลไปให้ถึง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 :ชีวิตมีค่า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : ปลอดภัยไว้ก่อน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : หน้าต่างที่เปิดกว้าง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : ภาษาจรรโลงใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : รู้ไว้ได้ประโยชน์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 : แรงกระทบ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 : วิถีชีวิตไทย