หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : Environment and Nature
Eng_P_6.2.1.1 Animal Life
Eng_P_6.2.1.2 Natural Disaster
Eng_P_6.2.1.3 Rescue from Natural Disaster
Eng_P_6.2.1.4 Endangered Elephant
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : Occupation
Eng_P_6.2.2.1 Dream Job
Eng_P_6.2.2.2 What do you do?
Eng_P_6.2.2.3 Extreme Jobs
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 : Freetime and Entertainment
Eng_P_6.2.3.1 Different Types of Dances
Eng_P_6.2.3.2 Different Types of Music
Eng_P_6.2.3.3 Different Types of Movies
Eng_P_6.2.3.4 Musical Instrument
Eng_P_6.2.3.5 Different Kinds of Books
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 : House and Home
Eng_P_6.2.4.1 Types of Homes
Eng_P_6.2.4.2 What's Your House Made Of?
Eng_P_6.2.4.3 Furniture
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 : Service
Eng_P_6.2.5.1 Hair Salon
Eng_P_6.2.5.2 Hotel Service
Eng_P_6.2.5.3 Publice Service
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 : Country and Communication
Eng_P_6.2.6.1 ASEAN
Eng_P_6.2.6.2 Currency
Eng_P_6.2.6.3 National Animal
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 : Religion
Eng_P_6.2.7.1 Religion and Worship
Eng_P_6.2.7.2 Special Regious Days
Eng_P_6.2.7.3 Basic Teachings and Religions
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 : Travel
Eng_P_6.2.8.1 Travelling to Laos!
Eng_P_6.2.8.2 Let's go to Vietnam!
Eng_P_6.2.8.3 Let's go to Malaysia!
Eng_P_6.2.8.4 My Holiday in Indonesia
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 : People
Eng_P_6.2.9.1 A Famous Conservationist
Eng_P_6.2.9.2 Inspirational People
Eng_P_6.2.9.3 A Famous Freedom Fighter
Eng_P_6.2.9.4 A Famous Businessman