Popular ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

กลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ กลุ่มโรงเรียนหัวโพธิ์ศรีสำราญ และโรงเรียนคีรีรัตนาราม

จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขยายผลการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในสถานศึกษา”

DSC 1049

 วันที่ 14 สิงหาคม 2561 กลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ กลุ่มโรงเรียนหัวโพธิ์ศรีสำราญ และโรงเรียนคีรีรัตนาราม จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขยายผลการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ในสถานศึกษา” นำโดย นางจุฑามาศ คล้ายสุบรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีเฉลิมเขต ประธานกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ โดยมีนายรัตน์มณี รัตนปกรณ์ รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ข้าราชการครูในกลุ่มโรงเรียน สุวรรณสาธุกิจ กลุ่มโรงเรียนหัวโพธิ์ศรีสำราญ และโรงเรียนคีรีรัตนาราม จำนวนทั้งสิ้น 200 คน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการอบรม มีดังนี้ 1. เพื่อพัฒนาครูให้มีพลังการเรียนรู้ 2. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เป็นผู้มีศักยภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 3. เพื่อช่วยให้ครูผู้สอนลดความรู้สึกโดดเดี่ยวด้านงานสอน และเพิ่มความรู้สึกผูกพันต่อพันธกิจและเป้าหมายของโรงเรียนมากขึ้น 4. เพื่อให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพ เป็นผู้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21...

San Antonio Computer Repair