ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

006

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนำผลการทดสอบ O - NET ไปใช้ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" เพื่อให้บุคลากรในสังกัดสามารถนำผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O - NET) ไปใช้ในการวางแผนจัดกิจกรรมการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยครูผู้สอน ชั้น ป.6 และ ม.3 ของทุกโรงเรียนในสังกัดจำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 

 

San Antonio Computer Repair