ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

004

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 . นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต มอบหมายให้นายเกษม คำศรี รองผอ. สพป.สุพรรณบุรี  เขตพร้อมด้วยคณะรองผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วยบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี  เขตร่วมรับชมการประชุมทางไกลวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ผ่านรายการพุธเช้า...ข่าวสพฐ.ครั้งที่ 31/2562  ณ ห้องประชุมสพป.สุพรรณบุรี เขต 2  เพื่อทราบนโยบายการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งมีเนื้อหาประเด็นที่สำคัญดังนี้   ๏โครงการพระราชดำริ โครงการประตูระบายน้ำคลองลัดโพธิ์                                     ๏เรื่องเด่นประเด็นสำคัญโครงการค่าย “เยาวชน...รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี” ประจำปี 2562  ๏การเตรียมความพร้อมการทดสอบPISA ปี 2021 ๏การจัดประกวดVideo Clip กิจกรรมส่งเสริมการอ่านโดยใช้หนังสือพระราชนิพนธ์ฯ     ๏อ่านออกเขียนได้ลายมือสวยยกชั้นโรงเรียนบ้านเกาะยะระโตดนุ้ยจังหวัดสตูล                                                                                                                                                                  

San Antonio Computer Repair