ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

022

สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline

วันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบหมายให้ นายเกษม คำศรี รอง สพป.สุพรรณบุรี เขต2 เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ Offline ตามกระบวนการงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด ตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิบัติรูปเพื่อรับรองการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 มีมติเห็นชอบให้ส่วนราชการดำเนินการยกเลิกใช้สำเนาเอกสารทางราชการให้บริการ ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป เริ่มขับเคลื่อนดำเนินการในปีการศึกษา 2562 เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 จึงให้โรงเรียนส่งครูที่รับผิดชอบงาน DMC โรงเรียนละ 1 คน ไปประชุม ณ ห้องประชุมทวารวดี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

San Antonio Computer Repair