ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

001

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 มอบหมายให้นายเกษม คำศรี รอง.ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 พร้อมด้วยคณะรอง.ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ (Video Conference) ผ่านรายการ‘’พุธเช้าข่าว สพฐ.’’ครั้งที่ 32 /2562 ณ ห้องประชุมสพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เพื่อทราบนโยบายการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งมีเนื้อหาประเด็นที่สำคัญดังนี้ ๏ โครงการพระราชดำริ : ศูนย์การศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ๏ เรื่องเด่นประเด็นสำคัญ ๏ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ITA 2019) ๏ การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สังกัด สพฐ. การศึกษา 2562๏ จัดตารางทุกวันสร้างสรรค์คุณธรรม โรงเรียนบ้านโพนแพง สพป.อุบลราชธานี เขต 1๏ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยการนิเทศแบบ School Note.

 

San Antonio Computer Repair