ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

8

วันที่ 10 มิถุนายน 2563  เวลา 08.00 น. นายเกษม  คำศรี รอง ผอ. สพป.

    สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม

    ผู้อำนวยการหน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  ร่วมรับชม

    การประชุมทางไกล(Video Conference)ผ่านรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 21/2563

    ณ ห้องประชุม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  เพื่อทราบนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ  โดยเตรียม

     ความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน

    การสอนได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และประชุมแจ้งข้อราชการเพื่อทราบ...     

วันที่ 10 มิถุนายน 2563  เวลา 08.00 น. นายเกษม  คำศรี รอง ผอ. สพป.

    สุพรรณบุรี เขต 2 รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  พร้อมผู้อำนวยการกลุ่ม

    ผู้อำนวยการหน่วย และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  ร่วมรับชม

    การประชุมทางไกล(Video Conference)ผ่านรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 21/2563

    ณ ห้องประชุม สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  เพื่อทราบนโยบายการศึกษาสู่การปฏิบัติ  โดยเตรียม

     ความพร้อมในการเปิดเรียนในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียน

    การสอนได้อย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และประชุมแจ้งข้อราชการเพื่อทราบ...     

San Antonio Computer Repair