รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

สถิติการายงานข้อมูลอาหารกลางวัน

ประจำ ปี 2562
ที่ โรงเรียน จำนวนครั้งที่รายงาน
1 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ 324
2 บ้านนเรศ 252
3 วัดสระศรีเจริญ 294
4 วัดราษฎรบำรุง 283
5 วัดหนองหลอด 195
6 บ้านทะเลบก 344
7 บ้านสระหลวง 216
8 บ้านบ่อสำราญ 292
9 บ้านหนองแขม 236
10 บ้านหนองสานแตร 243
11 0
12 วัดชีธาราม 341
13 บ้านหนองจิกรากข่า 331
14 บ้านดงกะเชา 316
15 วัดหนองแจง 342
16 บ้านหนองฝ้าย 376
17 บ้านสระกระโจม 324
18 บ้านยมเบือ 307
19 บ้านหนองสลัดได 231
20 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี 346
21 บ้านหัวเขา 150
22 บ้านดอนกลาง 231
23 บ้านห้วยม้าลอย 362
24 บ้านโคกหม้อ 271
25 วัดสระด่าน 256
26 วัดบ้านกรวด 322
27 วัดท่ากุ่ม 329
28 วัดศรีเฉลิมเขต 338
29 วัดดอนมะนาว 316
30 วัดสองพี่น้อง 173
31 บ้านโคกงูเห่า 288
32 บ้านบัวขาว 273
33 บ้านหนองวัลย์เปรียง 236
34 วัดทุ่งคอก 355
35 วัดทุ่งเข็น 184
36 วัดเทพพิทักษ์ 282
37 บ้านโป่ง 215
38 วัดเนินพระปรางค์ 348
39 วัดใหม่นพรัตน์ 227
40 บ้านหัววัง 240
41 บ้านหนองเฝ้า 392
42 บ้านหนองกระดี่ 80
43 บ้านดอนตำลึง 292
44 วัดหัวกลับ 166
45 วัดทับกระดาน 259
46 วัดเวฬุวัน 129
47 วัดหนองพันเทา 320
48 วัดบางสาม 111
49 วัดสำเภาทอง 269
50 บ้านโคก 7 ลูก 316
51 วัดใหม่บำรุงธรรม 360
52 สองพี่น้อง 244
53 วัดไชยนาราษฎร์ 308
54 วัดท่าข้าม 69
55 บ้านไผ่ตาโม้ 130
56 วัดไผ่โรงวัว 231
57 อนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) 278
58 วัดท่าจัด 354
59 วัดใหม่พิบูลย์ผล 106
60 วัดทองประดิษฐ์ 350
61 วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) 247
62 วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) 60
63 วัดสว่างอารมณ์ 159
64 วัดลาดประทุมทอง 342
65 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว 314
66 วัดย่านซื่อ 206
67 วัดไผ่ขาด 316
68 วัดรางกร่าง 286
69 วัดใหม่เพชรรัตน์ 301
70 บ้านหนองโพธิ์ 350
71 บ้านสะพังกร่าง 364
72 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู 291
73 บ้านหนองกระทู้ 293
74 บ้านหนองจิก 355
75 วัดพรสวรรค์ 314
76 วัดเขาพนมนาง 284
77 วัดดอนสงวน 252
78 วัดหัวโพธิ์ 353
79 บ้านประทุนทอง 282
80 วัดท่าไชย(ประชานุกูล) 257
81 วัดบางบอน 42
82 วัดยางยี่แส 308
83 วัดสามัคคีธรรม 603
84 วัดจันทราวาส 263
85 บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา) 371
86 บ้านเขาชานหมาก 193
87 วัดปทุมวนาราม 202
88 บ้านรางโพธิ์ 270
89 วัดโคกยายเกตุ 385
90 พานิชชีวะอุปถัมภ์ 312
91 วัดโภคาราม 254
92 วัดคีรีรัตนาราม 316
93 วัดสระกร่างเจริญธรรม 295
94 บ้านเขากำแพง 328
95 วัดห้วยคู้สามัคคี 145
96 บ้านโป่งพรานอินทร์ 203
97 วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) 361
98 วัดจำปา 214
99 วัดโพธิ์เขียว 317
100 วัดกกม่วง 265
101 บ้านสระบัวทอง 332
102 บ้านทุ่งดินดำ 146
103 วัดศรีสร้อยเพชร 358
104 บ้านหัวทำนบ 308
105 วัดกลางบ้านดอน 239
106 วัดยางสว่างอารมณ์ 317
107 วัดเขาดีสลัก 300
108 วัดคีรีเจริญผล 327
109 วัดโพธิ์ทองเจริญ 304
110 พลับพลาไชย 134
111 บ้านหนองกุฏิ 404
112 วัดใหม่สิทธาวาส 384
113 บ้านดอนพุทรา 377
114 วัดสระพังลาน 272
115 วัดดอนสุโข 361
116 วัดนันทวัน 332
117 หรรษาสุจิตต์วิทยา 1 309
118 วัดบ่อคู่ 319
119 วัดสระยายโสม 271
120 วัดใหม่ปทุมสูตร 252
121 วัดคลองตัน 387
122 วัดหนองยายทรัพย์ 356
123 บ้านห้วยหิน 198
124 วัดหนองหลุม 365
125 บ้านหนองแหน 295
126 วัดโคกสำโรง 209
127 วัดคอกวัว 254
128 วัดคณฑี 275
129 วัดบ้านหนองโอ่ง 333
130 วัดปทุมสราวาส 352
131 วัดเขาพระ 285
132 วัดหนองตาสาม 308
133 วัดช่องลม 366
134 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 306