รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

สถิติการายงานข้อมูลอาหารกลางวัน
ประจำเดือน ปี 2562
ที่ โรงเรียน กลุ่มโรงเรียน 12345678910111213141516171819202122232425262728293031
1 อนุบาลพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์
2 บ้านนเรศ ดอนเจดีย์
3 วัดสระศรีเจริญ ดอนเจดีย์
4 วัดราษฎรบำรุง ดอนเจดีย์
5 วัดหนองหลอด ดอนเจดีย์
6 บ้านทะเลบก ดอนเจดีย์
7 บ้านสระหลวง ดอนเจดีย์
8 บ้านบ่อสำราญ ดอนเจดีย์
9 บ้านหนองแขม ดอนเจดีย์
10 บ้านหนองสานแตร ดอนเจดีย์
11 ดอนเจดีย์
12 วัดชีธาราม ดอนเจดีย์
13 บ้านหนองจิกรากข่า ดอนเจดีย์
14 บ้านดงกะเชา ดอนเจดีย์
15 วัดหนองแจง ดอนเจดีย์
16 บ้านหนองฝ้าย ดอนเจดีย์
17 บ้านสระกระโจม ดอนเจดีย์
18 บ้านยมเบือ ดอนเจดีย์
19 บ้านหนองสลัดได ดอนเจดีย์
20 บุญศรีสุวรรณราษฎร์สามัคคี ดอนเจดีย์
21 บ้านหัวเขา ดอนเจดีย์
22 บ้านดอนกลาง ดอนเจดีย์
23 บ้านห้วยม้าลอย ดอนเจดีย์
24 บ้านโคกหม้อ ดอนเจดีย์
25 วัดสระด่าน ดอนเจดีย์
26 วัดบ้านกรวด ดอนเจดีย์
27 วัดท่ากุ่ม ดอนเจดีย์
28 วัดศรีเฉลิมเขต สองพี่น้อง
29 วัดดอนมะนาว สองพี่น้อง
30 วัดสองพี่น้อง สองพี่น้อง
31 บ้านโคกงูเห่า สองพี่น้อง
32 บ้านบัวขาว สองพี่น้อง
33 บ้านหนองวัลย์เปรียง สองพี่น้อง
34 วัดทุ่งคอก สองพี่น้อง
35 วัดทุ่งเข็น สองพี่น้อง
36 วัดเทพพิทักษ์ สองพี่น้อง
37 บ้านโป่ง สองพี่น้อง
38 วัดเนินพระปรางค์ สองพี่น้อง
39 วัดใหม่นพรัตน์ สองพี่น้อง
40 บ้านหัววัง สองพี่น้อง
41 บ้านหนองเฝ้า สองพี่น้อง
42 บ้านหนองกระดี่ สองพี่น้อง
43 บ้านดอนตำลึง สองพี่น้อง
44 วัดหัวกลับ สองพี่น้อง
45 วัดทับกระดาน สองพี่น้อง
46 วัดเวฬุวัน สองพี่น้อง
47 วัดหนองพันเทา สองพี่น้อง
48 วัดบางสาม สองพี่น้อง
49 วัดสำเภาทอง สองพี่น้อง
50 บ้านโคก 7 ลูก สองพี่น้อง
51 วัดใหม่บำรุงธรรม สองพี่น้อง
52 สองพี่น้อง สองพี่น้อง
53 วัดไชยนาราษฎร์ สองพี่น้อง
54 วัดท่าข้าม สองพี่น้อง
55 บ้านไผ่ตาโม้ สองพี่น้อง
56 วัดไผ่โรงวัว สองพี่น้อง
57 อนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค์) สองพี่น้อง
58 วัดท่าจัด สองพี่น้อง
59 วัดใหม่พิบูลย์ผล สองพี่น้อง
60 วัดทองประดิษฐ์ สองพี่น้อง
61 วัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) สองพี่น้อง
62 วัดบางสะแก (วิทยารังสรรค์) สองพี่น้อง
63 วัดสว่างอารมณ์ สองพี่น้อง
64 วัดลาดประทุมทอง สองพี่น้อง
65 อาทรสังขะวัฒนะ 1 วัดลาดบัว สองพี่น้อง
66 วัดย่านซื่อ สองพี่น้อง
67 วัดไผ่ขาด สองพี่น้อง
68 วัดรางกร่าง สองพี่น้อง
69 วัดใหม่เพชรรัตน์ สองพี่น้อง
70 บ้านหนองโพธิ์ สองพี่น้อง
71 บ้านสะพังกร่าง สองพี่น้อง
72 อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู สองพี่น้อง
73 บ้านหนองกระทู้ สองพี่น้อง
74 บ้านหนองจิก สองพี่น้อง
75 วัดพรสวรรค์ สองพี่น้อง
76 วัดเขาพนมนาง สองพี่น้อง
77 วัดดอนสงวน สองพี่น้อง
78 วัดหัวโพธิ์ สองพี่น้อง
79 บ้านประทุนทอง สองพี่น้อง
80 วัดท่าไชย(ประชานุกูล) สองพี่น้อง
81 วัดบางบอน สองพี่น้อง
82 วัดยางยี่แส อู่ทอง
83 วัดสามัคคีธรรม อู่ทอง
84 วัดจันทราวาส อู่ทอง
85 บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา) อู่ทอง
86 บ้านเขาชานหมาก อู่ทอง
87 วัดปทุมวนาราม อู่ทอง
88 บ้านรางโพธิ์ อู่ทอง
89 วัดโคกยายเกตุ อู่ทอง
90 พานิชชีวะอุปถัมภ์ อู่ทอง
91 วัดโภคาราม อู่ทอง
92 วัดคีรีรัตนาราม อู่ทอง
93 วัดสระกร่างเจริญธรรม อู่ทอง
94 บ้านเขากำแพง อู่ทอง
95 วัดห้วยคู้สามัคคี อู่ทอง
96 บ้านโป่งพรานอินทร์ อู่ทอง
97 วัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎร์รังสรรค์) อู่ทอง
98 วัดจำปา อู่ทอง
99 วัดโพธิ์เขียว อู่ทอง
100 วัดกกม่วง อู่ทอง
101 บ้านสระบัวทอง อู่ทอง
102 บ้านทุ่งดินดำ อู่ทอง
103 วัดศรีสร้อยเพชร อู่ทอง
104 บ้านหัวทำนบ อู่ทอง
105 วัดกลางบ้านดอน อู่ทอง
106 วัดยางสว่างอารมณ์ อู่ทอง
107 วัดเขาดีสลัก อู่ทอง
108 วัดคีรีเจริญผล อู่ทอง
109 วัดโพธิ์ทองเจริญ อู่ทอง
110 พลับพลาไชย อู่ทอง
111 บ้านหนองกุฏิ อู่ทอง
112 วัดใหม่สิทธาวาส อู่ทอง
113 บ้านดอนพุทรา อู่ทอง
114 วัดสระพังลาน อู่ทอง
115 วัดดอนสุโข อู่ทอง
116 วัดนันทวัน อู่ทอง
117 หรรษาสุจิตต์วิทยา 1 อู่ทอง
118 วัดบ่อคู่ อู่ทอง
119 วัดสระยายโสม อู่ทอง
120 วัดใหม่ปทุมสูตร อู่ทอง
121 วัดคลองตัน อู่ทอง
122 วัดหนองยายทรัพย์ อู่ทอง
123 บ้านห้วยหิน อู่ทอง
124 วัดหนองหลุม อู่ทอง
125 บ้านหนองแหน อู่ทอง
126 วัดโคกสำโรง อู่ทอง
127 วัดคอกวัว อู่ทอง
128 วัดคณฑี อู่ทอง
129 วัดบ้านหนองโอ่ง อู่ทอง
130 วัดปทุมสราวาส อู่ทอง
131 วัดเขาพระ อู่ทอง
132 วัดหนองตาสาม อู่ทอง
133 วัดช่องลม อู่ทอง
134 อนุบาลบ้านท่าพระยาจักร อู่ทอง