รายงานรายวัน เข้าสู่ระบบ สถิติการรายงาน สถิติการรายงาน 2 สรุปการรายงานประจำเดือน งดจัดอาหารกลางวัน

รายชื่อโรงเรียนที่จัดกิจกรรม จึงไม่จัดอาหารกลางวัน

โรงเรียน กิจกรรม รายละเอียด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่ จำนวน (วัน)
วัดเนินพระปรางค์ วันครู คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครู 2563 ณ สพป.สพ.2 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1
วัดใหม่สิทธาวาส คณะครูโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสไปอบรมการบูรณาการศาสตร์พระราชากับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC คณะครูโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสไปอบรมการบูรณาการศาสตร์พระราชากับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการ PLC วันที่ 16-17 ธันวาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 16 ธันวาคม 2562 17 ธันวาคม 2562 2
บ้านดอนตำลึง วันหยุดราชการ วันหยุดเรียนตามประกาศของรัฐบาล 30 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2563 3
วัดสำเภาทอง งดอาหารกลางวัน เข้าค่ายลูกเสือ วันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 19 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562 2
บ้านสะพังกร่าง ทัศนศึกษา พานักเรียนไปทัศนศึกษา ณ ค่ายสุรสีห์ 20 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562 1
บ้านดอนตำลึง ศึกษาดูงาน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านดอนตำลึง ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนบ้านนาวงศ์ อำเภอปัว จังหวัดน่าน 20 ธันวาคม 2562 20 ธันวาคม 2562 1
บ้านสะพังกร่าง เข้าค่ายลูกเสือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 เข้าค่ายลูกเสือ 27 ธันวาคม 2562 27 ธันวาคม 2562 1
บ้านหนองกระทู้ วันหยุดปีใหม่ 30 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2563 3
บ้านเขากำแพง วันมาฆบูชา หยุดชดเชยวันมาฆบูชา 30 พฤศจิกายน 542 30 พฤศจิกายน 542 1
บ้านเขากำแพง วันมาฆบูชา หยุดชดเชยวันมาฆบูชา (โรงเรียนบ้านเขากำแพง) 30 พฤศจิกายน 542 30 พฤศจิกายน 542 1
วัดใหม่สิทธาวาส วันพ่อแห่งชาติ หยุดเรียนวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 5 ธันวาคม 2562 1
วัดใหม่สิทธาวาส วันรัฐธรรมนูญ หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2562 10 ธันวาคม 2562 1
บ้านสะพังกร่าง วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนบ้านสะพังกร่างจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 10 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 1
วัดหนองตาสาม กิจกรรมงานวันเด็ก มีผู้ปกครองนักเรียนนำอาหารมาเลี้ยงนักเรียนจำนวนมาก เนื่องในงานวันเด็ก 10 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 1
วัดหนองหลอด วันรัฐธรรมนูญ หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2562 10 ธันวาคม 2562 1
วัดสระศรีเจริญ วันรัฐธรรมนูญ หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2562 10 ธันวาคม 2562 1
วัดดอนสงวน วันพ่อแห่งชาติ หยุดเรียนวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 5 ธันวาคม 2562 1
วัดดอนสงวน วันรัฐธรรมนูญ หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2562 10 ธันวาคม 2562 1
วัดดอนสงวน วันหยุดพิเศษ หยุดเรียนวันหยุดพิเศษตามประกาศของรัฐบาล 30 ธันวาคม 2562 30 ธันวาคม 2562 1
วัดโคกสำโรง มีผู้มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน คริสตจักรเสรีภาพสุพรรณบุรี(อู่ทอง)มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน 6 ธันวาคม 2562 6 ธันวาคม 2562 1
บ้านดอนตำลึง วันพ่อแห่งชาติ หยุดวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 5 ธันวาคม 2562 1
วัดเนินพระปรางค์ วันพ่อแห่งชาติ หยุดเรียนวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 5 ธันวาคม 2562 1
วัดเนินพระปรางค์ วันรัฐธรรมนูญ หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2562 10 ธันวาคม 2562 1
บ้านดอนตำลึง วันรัฐธรรมนูญ หยุดวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2562 10 ธันวาคม 2562 1
วัดสำเภาทอง งดอาหารกลางวัน กิจกรรมงานวันเด็ก 10 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 1
วัดเนินพระปรางค์ วันหยุดราชการ หยุกเรียนตามประกาศของรัฐบาล 30 ธันวาคม 2562 30 ธันวาคม 2562 1
บ้านจรเข้สามพัน(ติณภาคพิทยา) ศึกษาดูงาน คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านจรเข้สามพัน ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 9 ธันวาคม 2562 9 ธันวาคม 2562 1
วัดหนองหลอด วันพ่อแห่งชาติ หยุดเรียนวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 5 ธันวาคม 2562 1
วัดหนองพันเทา ร่วมกิจกรรมวันครู. ณ.ที่สำนักงานเขต2 คณะครูทุกท่านของโรงเรียนวัดหนองพันเทาเข้าร่วมกิจกรรมวันครู. ณ.ที่สำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต2 ในวันที่. 16.ม.ค. 2563 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1
บ้านดอนพุทรา วันครู 16 มกราคม 2563 25 มกราคม 2563 1
วัดสำเภาทอง ปิดเรียน วันครู 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1
วัดห้วยคู้สามัคคี วันเด็กแห่งชาติ โรงเรียนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติผู้ปกครองนำอาหาร ขนม น้ำ มาให้นักเรียนได้รับประทาน 10 มกราคม 2563 10 มกราคม 2563 1
บ้านประทุนทอง หยุดเรียนวันครู หยุดเรียนวันครู ไปร่วมงานวันครู 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1
วัดใหม่สิทธาวาส วันคร หยุดเรียน วันครูเนื่องจากครูไปร่วมงานวันครูที่เขต 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1
วัดใหม่สิทธาวาส วันหยุดปีใหม่ วันหยุดราชการเนื่องในวันปีใหม่ 30 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2563 3
บ้านดอนตำลึง วันครูแห่งชาติ คณะครูทุกท่านของโรงเรียนบ้านดอนตำลึงเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ณสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต2 ในวันที่ 16 ม.ค. 2563 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1
วัดหนองตาสาม วันตรุษจีน นักเรียนขาดเรียนทั้งโรงเรียน โรงเรียนจึงงดการจัดอาหารกลางวัน 24 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563 1
บ้านสะพังกร่าง ไม่มีนักเรียนมาเรียนเนื่องในวันตรุษจีน นักเรียนไม่มาเรียน 24 มกราคม 2563 24 มกราคม 2563 1
บ้านเขากำแพง วันพ่อแห่งชาติ หยุดเรียนวันพ่อแห่งชาติ 30 พฤศจิกายน 542 30 พฤศจิกายน 542 1
บ้านเขากำแพง วันรัฐธรรมนูญ หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ(โรงเรียนบ้านเขากำแพง) 30 พฤศจิกายน 542 30 พฤศจิกายน 542 1
บ้านเขากำแพง วันสินปีและวันขึ้นปีใหม่ หยุดวันสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่(โรงเรียนบ้านเขากำแพง) 30 พฤศจิกายน 542 30 พฤศจิกายน 542 3
บ้านเขากำแพง วันครู คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครู 2563 ณ สพป.สพ.2 (โรงเรียนบ้านเขากำแพง) 30 พฤศจิกายน 542 30 พฤศจิกายน 542 1
วัดเนินพระปรางค์ วันมาฆบูชา หยุดเรียนวันมาฆบูชา 10 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 1
บ้านสะพังกร่าง วันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 1 ตุลาคม 2563 1 ตุลาคม 2563 1
วัดดอนสงวน วันขึ้นปีใหม่ หยุดวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2563 1 มกราคม 2563 1
วัดดอนสงวน วันครู หยุดเรียนวันครู 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1
วัดสองพี่น้อง จัดงานวันครูที่ สพป.สพ.2 หยุด วันครู 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1
วัดสองพี่น้อง ชดเชยวันปีใหม่ 2563 วันปีใหม่ 30 ธันวาคม 2562 1 มกราคม 2563 3
วัดสองพี่น้อง หยุดชดเชยวันมาฆบุชา วันสำคัญวันมาฆบุชา 10 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 1
บ้านประทุนทอง ชดเชยวันมาฆบูชา หยุดชดเชยวันมาฆบูชา 10 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 1
วัดสระศรีเจริญ วันครู หยุดเรียนวันครู 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1
บ้านสระบัวทอง วันมาฆบูชา หยุดชดเชยวันมาฆบูชา 10 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 1
วัดหนองหลอด วันครูแห่งชาติ 16 มกราคม 2563 16 มกราคม 2563 1
วัดหนองหลอด หยุดชดเชยวันมาฆบูชา 10 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 1
วัดหนองหลอด วันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม 2563 1 มกราคม 2563 1
วัดสำเภาทอง งดอาหารกลางวัน ทัศนศึกษา 13 กุมภาพันธ์ 2563 13 กุมภาพันธ์ 2563 1
บ้านหนองจิก แข่งขันศิลปะหัตถกรมม(กลุ่มสุวรรณสาธุกิจ) นักเรียนและครูส่วนใหญ่ไปร่วมการแข่งขันที่โรงเรียนวัดดอนมะนาว 26 กันยายน 2562 26 กันยายน 2562 1
บ้านหนองจิก วันเด็ก นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองจิกไปร่วมกิจกรรมวันเด็กที่ อบต.หนองบ่อ 10 มกราคม 2563 1 ตุลาคม 2563 1
วัดใหม่สิทธาวาส วันมาฆบูชา วันหยุดชดเชยวันมาฆบูชา 10 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 1
วัดใหม่สิทธาวาส ศึกษาดูงาน โรงเรียนหยุดเนื่องจากคณะครูไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนวัดเทพประชุมนิมิตรฯ 14 กุมภาพันธ์ 2563 14 กุมภาพันธ์ 2563 1
บ้านดอนตำลึง วันมาฆบูชา หยุดเรียนตามประกาศของรัฐบาล 10 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 1
วัดห้วยคู้สามัคคี ระบบขัดข้องรายงานไม่ได้ 24 กุมภาพันธ์ 2563 24 กุมภาพันธ์ 2563 1
อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู เข้าค่ายลูกเสือรร.อาทรฯ2 20 กุมภาพันธ์ 2563 21 กุมภาพันธ์ 2563 2
วัดหนองตาสาม ปิดภาคเรียน ปิดภาคเรียนที่2/62 13 มีนาคม 2563 13 มีนาคม 2563 1
วัดสองพี่น้อง ปิดภาคเรียน 2562 ปิดเภาคเรียนปีการศึกษา 2562 16 มีนาคม 2563 16 มีนาคม 2563 1
วัดสองพี่น้อง ปิดภาคเรียน 2562 ปิดเภาคเรียนปีการศึกษา 2562 17 มีนาคม 2563 17 มีนาคม 2563 1
วัดท่าจัด ปิดเรียนตามประกาศโรงเรียนที่ 1/2563 ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษและปิดเรียนปลายปี ปีการศึกษา 2562 13 มีนาคม 2563 17 พฤษภาคม 2563 0
วัดท่ากุ่ม วันอาฬหบูชา หยุดชดเชยตามรัฐบาล 6 กรกฎาคม 2563 6 กรกฎาคม 2563 1
วัดท่ากุ่ม วันเขาพรรษา หยุดวันเขาพรรษา 7 กรกฎาคม 2563 7 กรกฎาคม 2563 1
บ้านเขากำแพง วันเข้าพรรษา วันเข้าพรรษาและวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา (โรงเรียนบ้านเขากำแพง) 30 พฤศจิกายน 542 30 พฤศจิกายน 542 2
วัดบ้านหนองโอ่ง วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา หยุดชดเชยตามประกาศของรัฐบาล 6 กรกฎาคม 2563 7 กรกฎาคม 2563 2
วัดใหม่สิทธาวาส วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา หยุดชดเชยตามประกาศของรัฐบาล 6 กรกฎาคม 2563 7 กรกฎาคม 2563 2
บ้านดอนพุทรา วันอาสาฬหบูชา หยุดเรียนชดเชยวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 6 กรกฎาคม 2563 7 กรกฎาคม 2563 2
บ้านดอนตำลึง วันอาสาฬหบูชา - วันเข้าพรรษา หยุดชดเชยตามประกาศของรัฐบาล 6 กรกฎาคม 2563 7 กรกฎาคม 2563 2
บ้านหนองจิก คณะครูไปประชุม คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองจิกไปประชุมกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ ณ โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563 1
วัดเทพพิทักษ์ จัดประชุมครูกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ คณะครูประชุมรับนโยบายต่างๆ 22 กรกฎาคม 2563 22 กรกฎาคม 2563 1
บ้านดอนตำลึง วันตามมติรัฐบาล หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ ๑๐ 27 กรกฎาคม 2563 28 กรกฎาคม 2563 2
บ้านดอนพุทรา วันหยุดพิเศษ วันหยุดพิเศษชดเชยสงกรานต์ 27 กรกฎาคม 2563 27 กรกฎาคม 2563 1
บ้านดอนพุทรา วันเฉลิมพระชนมพรรษา หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2563 28 กรกฎาคม 2563 1
บ้านดอนพุทรา วันเฉลิมพระชนมพรรษา หยุดวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 8 ธันวาคม 2563 8 ธันวาคม 2563 1
วัดใหม่สิทธาวาส วันหยุดพิเศษ 27 กรกฎาคม 2563 วันหยุดพิเศษชดเชยวันสงกรานต์ 27 กรกฎาคม 2563 27 กรกฎาคม 2563 1
วัดใหม่สิทธาวาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา หยุดเรียนวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 28 กรกฎาคม 2563 28 กรกฎาคม 2563 1
วัดเนินพระปรางค์ วันแม่แห่งชาติ หยุดเรียนวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 1
บ้านหัวทำนบ วันแม่แห่งชาติ หยุดเรียน 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 1
วัดใหม่สิทธาวาส วันแม่แห่งชาติ วันหยุดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 1
วัดหนองตาสาม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 1
บ้านดอนตำลึง วันแม่แห่งชาติ วันหยุดเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 1
วัดปทุมสราวาส วันแม่แห่งชาติ โรงเรียนเลี้ยงผัดไทยนักเรียน และผู้ปกครองที่มาร่วมงานวันแม่ 11 สิงหาคม 2563 11 สิงหาคม 2563 1
วัดหัวกลับ วันแม่ 12 สิงหา 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 1
วัดบ่อคู่ ประชุมกลุ่ม 9 มีนาคม 2563 9 มีนาคม 2563 1
วัดทุ่งคอก ประกวดกิจกรรมยุวเกษตร ระดับประเทศ งดจัดอาหารกลางวัน เนื่องจาก ร.ร.ปิด (มีการประกวดกิจกรรมยุวเกษตรระดับประเทศ) 3 กันยายน 2563 3 กันยายน 2563 1
วัดหนองยายทรัพย์ วันอุทิศกุศลให้บรรพบุรุษ ครอบครัวคุณอำนวย ชาวทะเล ทำบุญให้บรรบุรุษและเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนองยายทรัพย์ทุกคน 21 สิงหาคม 2563 21 สิงหาคม 2563 1
บ้านดอนตำลึง วันหยุดราชการ วันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์ 4 กันยายน 2563 4 กันยายน 2563 1
บ้านดอนตำลึง วันหยุดราชการ วันหยุดราชการชดเชยวันสงกรานต์ 7 กันยายน 2563 7 กันยายน 2563 1
วัดเนินพระปรางค์ หยุดชดเชยวันสงกรานต์ หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 4 กันยายน 2563 4 กันยายน 2563 1
วัดเนินพระปรางค์ หยุดชดเชยวันสงกรานต์ หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 7 กันยายน 2563 7 กันยายน 2563 1
วัดบ่อคู่ วันสาทจีน 9 กุมภาพันธ์ 2563 9 กุมภาพันธ์ 2563 1
บ้านประทุนทอง ทำบุญ ตักบาตร วันอาสาฬหบูชา 5 กรกฎาคม 2563 5 กรกฎาคม 2563 1
บ้านประทุนทอง ทำบุญ ตักบาตร วันเข้าพรรษา 6 กรกฎาคม 2563 6 กรกฎาคม 2563 1
บ้านประทุนทอง วันหยุดชดเชย หยุดชดเชย 7 กรกฎาคม 2563 7 กันยายน 2563 1
บ้านประทุนทอง วันหยุดชดเชย หยุดชดเชย 27 กรกฎาคม 2563 27 กรกฎาคม 2563 1
บ้านประทุนทอง วันเฉลิมฯ ร.10 หยุด 28 กรกฎาคม 2563 28 กรกฎาคม 2563 1
บ้านประทุนทอง หยุดวันเฉลิมฯวันแม่ หยุดวันแม่ 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 1
บ้านประทุนทอง หยุดชดเชยวันสงกรานต์ หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 4 กันยายน 2563 7 กันยายน 2563 4
บ้านประทุนทอง วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 หยุด 13 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563 1
บ้านประทุนทอง วันปิยมหาราช หยุดวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 23 ตุลาคม 2563 1
บ้านประทุนทอง วันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 หยุดวันคล้ายวันเฉลิมฯ ร.9 5 ธันวาคม 2563 5 ธันวาคม 2563 1
บ้านประทุนทอง หยุดชดเชย หยุดชดเชย 7 ธันวาคม 2563 7 ธันวาคม 2563 1
บ้านประทุนทอง วันรัฐธรรมนูญ หยุดวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2563 10 ธันวาคม 2563 1
บ้านประทุนทอง วันสิ้นปี หยุดวันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2563 1
วัดสระศรีเจริญ วันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ 4 กันยายน 2563 7 กันยายน 2563 4
วัดหนองตาสาม การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 14 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563 1
วัดปทุมสราวาส ประชุมใหญ่สามัญ โรงเรียนปิด คุณครูไปประชุมใหญ่สามัญ กลุ่มพระยาจักรที่โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 14 กันยายน 2563 14 กันยายน 2563 1
วัดใหม่สิทธาวาส หยุดชดเชยวันสงกรานต์ หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 4 กันยายน 2563 4 กันยายน 2563 1
วัดใหม่สิทธาวาส หยุดชดเชยวันสงกรานต์ หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 7 กันยายน 2563 7 กันยายน 2563 1
วัดใหม่สิทธาวาส โรงเรียนหยุด คณะครูโรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสไปประชุมสามัญประจำปีของกลุ่มถ้ำเสือ 28 กันยายน 2563 28 กันยายน 2563 1
วัดเนินพระปรางค์ วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 13 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563 1
วัดเนินพระปรางค์ วันปิยมหาราช วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 23 ตุลาคม 2563 1
บ้านหนองกระทู้ การอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 ตุลาคม 2563 2 ตุลาคม 2563 1
พานิชชีวะอุปถัมภ์ จัดงานเกษียณ รร.กลุ่มถ้ำเสือ 28 กันยายน 2563 28 กันยายน 2563 1
บ้านดอนตำลึง ประชุมใหญ่สามัญ โรงเรียนปิดการเรียนการสอน คุณครูไปประชุมใหญ่สามัญ กลุ่มบ่อสุพรรณ - หนองบ่อ ที่โรงเรียนวัดทับกระดาน 9 ตุลาคม 2563 9 ตุลาคม 2563 1
บ้านประทุนทอง หยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 จิตาสา ทำบุญ ตักบาตร 13 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563 1
บ้านดอนตำลึง วันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๙ จิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ 13 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563 1
วัดสองพี่น้อง วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563 1
วัดใหม่สิทธาวาส วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9 วันหยุด เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563 1
วัดท่ากุ่ม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 13 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563 1
วัดสระศรีเจริญ วันหยุดชดเชยวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 วันคล้ายวันสวรรตคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563 1
วัดสระศรีเจริญ วันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และประกาศเลิกทาส 23 ตุลาคม 2563 23 ตุลาคม 2563 1
บ้านโคกงูเห่า วันมาฆบูชา 10 กุมภาพันธ์ 2563 10 กุมภาพันธ์ 2563 1
บ้านโคกงูเห่า วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 12 สิงหาคม 2563 1
บ้านโคกงูเห่า หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 4 กันยายน 2563 4 กันยายน 2563 1
บ้านโคกงูเห่า หยุดชดเชยวันสงกรานต์ 7 กันยายน 2563 7 กันยายน 2563 1
บ้านโคกงูเห่า วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 13 ตุลาคม 2563 13 ตุลาคม 2563 1
บ้านโคกงูเห่า วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 23 ตุลาคม 2563 1
บ้านประทุนทอง วันปิยมหาราช บำเพ็ญประโยชน์ 23 ตุลาคม 2563 23 ตุลาคม 2563 1
วัดปทุมวนาราม ปิดโรงเรียนเพราะน้ำท่วม โรงเรียนน้ำท่วมจึงต้องหยุดเรียนเป็นเวลา 4 วัน และจัดสอนชดเชยใยวันที่ 31 ต.ค., 7,8 14 พ.ย. 19 ตุลาคม 2563 22 ตุลาคม 2563 4
วัดใหม่สิทธาวาส วันปิยมหาราช วันหยุด 23 ตุลาคม 2563 23 ตุลาคม 2563 1
บ้านดอนตำลึง หยุดเรียน ปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 19 พฤศจิกายน 2563 27 พฤศจิกายน 2563 7
วัดใหม่สิทธาวาส ปิดภาคเรียน ที่1/2563 14 พฤศจิกายน 2563 30 พฤศจิกายน 2563 17
วัดเนินพระปรางค์ วันรัฐธรรมนูญ วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2563 10 ธันวาคม 2563 1
วัดเนินพระปรางค์ วันหยุดชดเชย ตามมติ ครม. วันหยุดชดเชย ตามมติ ครม. 11 ธันวาคม 2563 11 ธันวาคม 2563 1
บ้านดอนตำลึง วันรัฐธรรมนูญและวันหยุดตามมติ ครม วันรัฐธรรมนูญและวันหยุดตามมติ ครม 10 ธันวาคม 2563 11 ธันวาคม 2563 2
วัดใหม่สิทธาวาส วันรัฐธรรมนูญ หยุดเรียนวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2563 10 ธันวาคม 2563 1
วัดใหม่สิทธาวาส วันหยุดชดเชย วันหยุดชดเชยของวันเสาร์ที่ 5 ธันวาคม คือ วันพ่อแห่งชาติ จากเดิมหยุดในวันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม เปลี่ยนเป็นหยุดวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 11 ธันวาคม 2563 11 ธันวาคม 2563 1
วัดทุ่งคอก ร.ร.ปิด ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( Covid ? ๑๙ ) 23 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2563 6
บ้านหนองจิก ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 22 ธันวาคม 2563 25 ธันวาคม 2563 4
อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้แไวรัสโคโรน่า ปิดเรียนเนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 19ตามมาตรการจังหวัดสุพรรณบุรี 23 ธันวาคม 2563 23 ธันวาคม 2563 1
อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้แไวรัสโคโรน่า ปิดเรียนเนื่องจากการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 19ตามมาตรการจังหวัดสุพรรณบุรี 23 ธันวาคม 2563 23 ธันวาคม 2563 1
วัดสำเภาทอง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 21 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2563 8
พานิชชีวะอุปถัมภ์ หยุดเรียนสถานการณ์ Covid 19 โรงเรียนหยุดเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid 19) ตั้งแต่วันที่ 22 - 25 ธันวาคม 2563 22 ธันวาคม 2563 25 ธันวาคม 2563 4
วัดเนินพระปรางค์ หยุดเรียนพิเศษ หยุดเรียนตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 18110/2563 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 23 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2563 8
บ้านหนองจิก ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 28 ธันวาคม 2563 30 ธันวาคม 2563 3
วัดเขาดีสลัก ปิดตามมติกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนตามมติกระทรวงศึกษาธิการ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 4 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564 20
วัดปทุมวนาราม หยุดเรียนทำความสะอาดฆ่าเชื้อ เนื่องจากมีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เดินทางมาจากสมุทรสาคร โรงเรียนจึงใช้มาตรการของกระทรวงสาธารณสุขป้องกันโควิด จึงได้ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ 21 ธันวาคม 2563 22 ธันวาคม 2563 2
วัดหนองตาสาม ปิดตามมติกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนตามมติกระทรวงศึกษาธิการ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 4 มกราคม 2564 29 มกราคม 2564 20
วัดเนินพระปรางค์ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม 2564 ถึง วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2564 โดยให้นักเรียนเรียนออนไลน์ที่บ้าน โดยทางโรงเรียนวัดเนินพระปรางค์ได้จ่ายเงินค่าอาหารกลางวันแก่นักเรียนเป็นเงินสด จำนวน 24 วัน 4 มกราคม 2564 31 มกราคม 2564 24
วัดทุ่งคอก หยุดด้วยโรคระบาดไวรัสโคโรนา19 23 ธันวาคม 2563 29 มกราคม 2564 26
บ้านดอนตำลึง หยุดเรียนพิเศษ หยุดเรียนตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 18110/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่อำเภอ สองพี่น้อง 22 ธันวาคม 2563 3 มกราคม 2564 8
บ้านดอนตำลึง ปิดตามมติกระทรวงศึกษาธิการ ปิดเรียนตามมติกระทรวงศึกษาธิการ ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 4 มกราคม 2564 30 มกราคม 2564 22
วัดเนินพระปรางค์ หยุดเรียนวันตรุษจีน หยุดเรียนวันตรุษจีน 12 กุมภาพันธ์ 2564 12 กุมภาพันธ์ 2564 1
บ้านดอนตำลึง โรงเรียนปิดการเรียนการสอน โรงเรียนปิดการเรียนการสอน 11 กุมภาพันธ์ 2564 11 กุมภาพันธ์ 2564 1
บ้านดอนตำลึง วันหยุดราชการ ตามมติ ครม. วันหยุดราชการ ตามมติ ครม. 12 กุมภาพันธ์ 2564 12 กุมภาพันธ์ 2564 1
วัดเนินพระปรางค์ วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา 26 กุมภาพันธ์ 2564 26 กุมภาพันธ์ 2564 1
วัดเนินพระปรางค์ วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา 26 กุมภาพันธ์ 2564 26 กุมภาพันธ์ 2564 1
บ้านดอนตำลึง วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา 26 กุมภาพันธ์ 2564 26 กุมภาพันธ์ 2564 1
อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้แไวรัสโคโรน่า 16 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564 4
วัดทุ่งคอก หยุดด้วยโรคระบาดไวรัสโคโรนา19 ตามมติที่ประชุมครูร.ร.วัดทุ่งคอก(16 มี.ค.64) ให้ทำความสะอาดห้องเรียน เทศบาลฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโควิท 19 17 มีนาคม 2564 19 มีนาคม 2564 2
วัดทุ่งคอก หยุดด้วยโรคระบาดไวรัสโคโรนา19 ตามมติที่ประชุมครูร.ร.วัดทุ่งคอก(16 มี.ค.64) ให้ทำความสะอาดห้องเรียน เทศบาลฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ป้องกันโควิท 19 17 มีนาคม 2564 18 มีนาคม 2564 2
วัดทุ่งคอก ครูอบรมกรรมการเลือกตั้งนายกเทศบาลทุ่งคอก 22 มีนาคม 2564 22 มีนาคม 2564 1
วัดสระศรีเจริญ วันจักรี 4 มิถุนายน 2564 4 มิถุนายน 2564 1
วัดเนินพระปรางค์ หยุดเรียนวันจักรี หยุดเรียนวันจักรี 6 เมษายน 2564 6 เมษายน 2564 1
บ้านดอนตำลึง ศึกษาดูงาน คณะครูและบุคลากรศึกษาดูงานโรงเรียนวัดทองนพคุณ(เจริญราษฎร์วิทยาคาร) 5 เมษายน 2564 5 เมษายน 2564 1
บ้านดอนตำลึง วันหยุดราชการ วันหยุดราชการ ตามมติ ครม. (วันจักรี) 6 เมษายน 2564 6 เมษายน 2564 1
วัดหนองตาสาม วันจักรี 6 เมษายน 2564 6 เมษายน 2564 1
วัดใหม่สิทธาวาส ปิดภาคเรียน 2/2563 ปิดภาคเรียน 2/2563 ตั้งแต่ 10 เม.ย. 64 - 12 พ.ค. 64 4 ตุลาคม 2564 5 ธันวาคม 2564 23
วัดใหม่สิทธาวาส วันจักรี วันหยุด 6 เมษายน 2564 6 เมษายน 2564 1
วัดใหม่สิทธาวาส วันหยุดราชการ ตามมติ ครม. วันหยุดราชการ ตามมติ ครม. 12 กุมภาพันธ์ 2564 12 กุมภาพันธ์ 2564 1
วัดใหม่สิทธาวาส วันมาฆบูชา วันหยุดราชการ 26 กุมภาพันธ์ 2564 26 กุมภาพันธ์ 2564 1
บ้านหนองจิก คณะครูไปประชุม คณะครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านหนองจิกไปประชุมกลุ่มโรงเรียนสุวรรณสาธุกิจ ณ โรงเรียนวัดเทพพิทักษ์ 29 พฤศจิกายน 2564 29 พฤศจิกายน 2564 1
วัดใหม่สิทธาวาส วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนหยุด เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 6 ธันวาคม 2564 6 ธันวาคม 2564 1
วัดใหม่สิทธาวาส วันหยุดชดเชย วันปีใหม่ วันหยุดชดเชย วันปีใหม่ 3 มกราคม 2565 3 มกราคม 2565 1
วัดใหม่สิทธาวาส วันสิ้นปี วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2564 1
วัดใหม่สิทธาวาส วันรัฐธรรมนูญ วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม 2564 10 ธันวาคม 2564 1
บ้านหนองจิก วันตรุษจีน นักเรียนไม่มาเรียนในเทศกาลตรุษจีน 31 มกราคม 2565 31 มกราคม 2565 1
วัดทุ่งคอก ประเมินสหกรณ์ระดับประเทศ หลังจากการประเมินBestสหกรณ์ เสร็จเรียบร้อย ร.ร.ปิดให้นักเรียน 1 วัน 2 กุมภาพันธ์ 2565 2 กุมภาพันธ์ 2565 1
บ้านหนองจิก เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น On Line , On Hand และ On Demand เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 8 กุมภาพันธ์ 2565 11 กุมภาพันธ์ 2565 4
วัดทับกระดาน หยุดนักเรียนติดโควิท ทำความสะอาดและกักตัวตามมาตรการ 7 กุมภาพันธ์ 2565 11 กุมภาพันธ์ 2565 5
อาทรสังขะวัฒนะ 2 วัดวังตะกู ปิดเรียน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 รร.มีนักเรียนติดเชื้อโควิด 19 และผู้ช่วยแม่ครัวมีความเชื่อมโยงกับผู้ป่วย จึงปิดเรียน on - site เป็นการเรียน on - line on - hand 7 กุมภาพันธ์ 2565 20 กุมภาพันธ์ 2565 14
วัดทุ่งคอก ครูฉีดวัคซีน 8 กุมภาพันธ์ 2565 8 กุมภาพันธ์ 2565 1
วัดบ้านหนองโอ่ง วันมาฆบูชา งดการเรียนการสอนเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ 16 กุมภาพันธ์ 2565 16 กุมภาพันธ์ 2565 1
วัดใหม่สิทธาวาส วันมาฆบูชา โรงเรียนหยุดเนื่องในวันมาฆบูชา 16 กุมภาพันธ์ 2565 16 กุมภาพันธ์ 2565 1
วัดเนินพระปรางค์ วันมาฆบูชา หยุดเรียนวันมาฆบูชา 16 กุมภาพันธ์ 2565 16 กุมภาพันธ์ 2565 1
บ้านหนองจิก เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น On Line , On Hand และ On Demand เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 28 กุมภาพันธ์ 2565 1 มีนาคม 2565 2
บ้านหนองจิก เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น On Line , On Hand และ On Demand เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 30 พฤศจิกายน 542 11 มีนาคม 2565 5
วัดทุ่งคอก การแพร่ระบาดของโควิท19 ปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น On Line , On Hand และ On Demand เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 4 มีนาคม 2565 16 มีนาคม 2565 9
บ้านหนองจิก เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน เปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเป็น On Line , On Hand และ On Demand เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 15 มีนาคม 2565 17 มีนาคม 2565 3
บ้านดอนตำลึง วันพืชมงคล วันหยุดราชการตามปฏิทิน 13 พฤษภาคม 2565 13 พฤษภาคม 2565 1
บ้านดอนตำลึง วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา หยุดเรียนวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา 16 พฤษภาคม 2565 16 พฤษภาคม 2565 1
วัดใหม่สิทธาวาส ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสมีนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงปิดเรียน on - site ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 มกราคม 2565 และทำการเปิดเรียนแบบ on - line และon - hand แทน 4 มกราคม 2565 7 มกราคม 2565 4
วัดใหม่สิทธาวาส ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) โรงเรียนวัดใหม่สิทธาวาสมีนักเรียนติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงปิดเรียน on - site ตั้งแต่วันที่ 1 - 4 มีนาคม 2565 และทำการเปิดเรียนแบบ on - line และon - hand แทน 1 มีนาคม 2565 4 มีนาคม 2565 4
บ้านดอนตำลึง วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระราชินี หยุดเรียนตามประกาศรัฐบาล 3 มิถุนายน 2565 3 มิถุนายน 2565 1
วัดทุ่งคอก ครูอบรม ครูอบรมทั้งกลุ่ม สุวรรณสาธุกิจ 21 มิถุนายน 2565 21 มิถุนายน 2565 1
วัดบ้านหนองโอ่ง ประชุมกลุ่มโภคารามประจำปี2565 ปิดการเรียนการสอน 21 มิถุนายน 2565 21 มิถุนายน 2565 1
วัดทุ่งเข็น ครูอบรม ครูอบรมทั้งกลุ่ม สุวรรณสาธุกิจ 21 มิถุนายน 2565 21 มิถุนายน 2565 1