ให้เรตสมาชิก
ไม่ดีดี 

IMG 2447

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 14.30 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งให้สถานศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามจุดเน้นตามนโยบาย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประการที่ 1 คือ คุณภาพผู้เรียน โดยยึดห้องเรียนเป็นฐาน มีนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน บนความหลากหลายตามบริบทของแต่ละพื้นที่ ประการที่ 2 คือ การใช้ระบบ Big Data นำข้อมูลมาบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประการที่ 3 คือ การสอนภาษาอังกฤษให้ดำเนินการสอนอย่างจริงจัง ด้วยรูปแบบที่หลากหลาย ประการที่4 ด้านเทคโนโลยี นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการและการพัฒนาจัดกระบวนการเรียนรู้ ประการที่ 5 คือ นำนโยบายของ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุมทวารวดี สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 โดยมี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง ผอ.เขต / ผอ.กลุ่ม / ศน. / ผู้บริหารสถานศึกษา(รักษาการในตำแหน่งโรงเรียน) โดยภายในงานยังมีการมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2561 สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ร่วมกับการจัดการเรียนการสอนวิธีอื่นได้อีกด้วย...

ภาพ/ข่าว : นางสาวปริมประภา พันธุ์เมือง นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

IMG_2404.jpg IMG_2408.jpg IMG_2410.jpg

IMG_2413.jpg IMG_2414.jpg IMG_2419.jpg

IMG_2437.jpg IMG_2439.jpg IMG_2443.jpg

IMG_2447.jpg IMG_2451.jpg IMG_2453.jpg

IMG_2454.jpg IMG_2461.jpg IMG_2463.jpg

IMG_2477.jpg IMG_2478.jpg IMG_2482.jpg

IMG_2486.jpg IMG_2496.jpg
 

San Antonio Computer Repair